Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer


24.09.2020

Arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Tilskuddsordning for å bidra til inntektsgivende arbeid etter avvikling av pelsdyrhold – søknadsfrist 15. oktober.

02.09.2020

Agder fylkeskommune gir «korona-tilskudd» til grøfting

Det kan gis 2000 kr per dekar eller 30 kr per løpemeter i tillegg til statlig tilskudd. 17. september 2020 melder fylkeskommunen at midlene allerede er oppbrukt.

18.06.2020

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2020 – søknadsfrist 15. oktober.

17.06.2020

Tilskudd til drift av beitelag 2020

Organisert beitebruk – søknadsfrist 15. november.

16.06.2020

Ny tilskuddsordning i Regionalt miljøprogram

Fra 2020 kan bønder søke tilskudd til å etablere og skjøtte soner for pollinerende insekter.

25.05.2020

Beitetilskuddene i produksjonstilskudd

Alle dyr du søker utmarksbeitetilskudd for må ha minst 50 % av grovfôropptaket sitt fra utmarksbeite i minst 5 uker.

24.02.2020

Produksjonstilskudd – frister

Søknadsfrist for del 1 er 15. mars, og for del 2 er den 15. oktober.

13.02.2020

Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

04.02.2020

Økonomiske virkemidler i jordbruket

Fylkesmannen har fordelt årets rammer til kommunene innen tilskuddsordningene SMIL, drenering og tiltak i beiteområder.

31.01.2020

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Flere nyheter