Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgåver knytte til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Fylkesmannen er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Fylkesmannen rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Vis meir


24.09.2020

Arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Tilskuddsordning for å bidra til inntektsgivende arbeid etter avvikling av pelsdyrhold – søknadsfrist 15. oktober.

02.09.2020

Agder fylkeskommune gir «korona-tilskudd» til grøfting

Det kan gis 2000 kr per dekar eller 30 kr per løpemeter i tillegg til statlig tilskudd. 17. september 2020 melder fylkeskommunen at midlene allerede er oppbrukt.

18.06.2020

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2020 – søknadsfrist 15. oktober.

17.06.2020

Tilskudd til drift av beitelag 2020

Organisert beitebruk – søknadsfrist 15. november.

16.06.2020

Ny tilskuddsordning i Regionalt miljøprogram

Fra 2020 kan bønder søke tilskudd til å etablere og skjøtte soner for pollinerende insekter.

25.05.2020

Beitetilskuddene i produksjonstilskudd

Alle dyr du søker utmarksbeitetilskudd for må ha minst 50 % av grovfôropptaket sitt fra utmarksbeite i minst 5 uker.

24.02.2020

Produksjonstilskudd – frister

Søknadsfrist for del 1 er 15. mars, og for del 2 er den 15. oktober.

13.02.2020

Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

04.02.2020

Økonomiske virkemidler i jordbruket

Fylkesmannen har fordelt årets rammer til kommunene innen tilskuddsordningene SMIL, drenering og tiltak i beiteområder.

31.01.2020

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Fleire nyhende