Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgåver knytte til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Fylkesmannen er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Fylkesmannen rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Fylkesmannen forvaltar tilskot til næringsutvikling innan landbrukssektoren mellom anna med midlar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlar).

Vis meir


13.02.2020

Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

06.02.2020

Utbetalingsdato for jordbrukstilskudd

Hovedutbetalingen for produksjonstilskudd er 19. februar og regionalt miljøprogram 12. mars 2020.

04.02.2020

Økonomiske virkemidler i jordbruket

Fylkesmannen har fordelt årets rammer til kommunene innen tilskuddsordningene SMIL, drenering og tiltak i beiteområder.

31.01.2020

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

25.10.2019

Tilskudd til drift av beitelag 2019

Organisert beitebruk – søknadsfrist 15. november.

27.09.2019

Produksjonstilskudd – frister

Søknadsfrist for del 1 er 15. mars, og for del 2 er den 15. oktober.

23.09.2019

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Aust-Agder og Vest-Agder 2019 – søknadsfrist 15. oktober.

18.07.2019

Ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket vedtatt

Informasjon om regionalt miljøprogram 2019 kommer i august – søknadsfrist er 15. oktober.

05.06.2019

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

03.05.2019

Nytt regionalt miljøprogram for Agder perioden 2019–2022

Regionale miljøtilskudd skal fremme kulturlandskapsverdier og begrense forurensning fra jordbruket.

Fleire nyhende