Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


11.10.2018

Utsatt frist for å søke produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket

Det blir i 2018 mulig å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskudd og på regionale miljøtilskudd (RMP).

21.08.2018

Veiledning til søknad om erstatning for avlingssvikt

Avling i skadeåret på foretakets fulldyrka og overflatedyrka arealer skal beregnes.

20.08.2018

Økt ramme til regionale miljøtiltak i jordbruket

Nytt i år er tilskudd til slått av bratt areal. Dessuten har vi fått et unntak i regelverket for 2018 for å øke grovfôrproduksjonen.

17.07.2018

Nytt søknadssystem for tilskudd til sykdomsavløsning

Fra 15. august 2018 skal jordbruksbedrifter søke elektonisk via Altinn.

08.06.2018

Tilskudd ved direktesalg av frukt, bær og grønt fra 2018

Produsenten må kunne dokumentere salget med bilag som viser mengde råvare.

06.07.2017

Økte tilskuddssatser til drenering av jordbruksjord

Satsene er nå 2 000 kr per dekar eller 30 kr per meter grøft.

01.06.2017

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund.

07.07.2015

Ver nøyaktig når du fyller ut søknader om produksjonstilskot og andre tilskot!

Det kan få økonomiske konsekvensar om det du fører på søknader ikkje stemmer eller om du bryt miljøregelverk.

27.06.2013

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

2000 kr pr. dekar eller 30 kr pr. meter til drenering av tidlegere grøftet jord eller planerte arealer.

28.11.2012

Tilskot innan skogbruk

Skogeigarar kan søkja tilskot til skogkulturarbeid, bygging av skogsvegar m.m.