Forvaltningsplan Kråkvågsvaet fuglefredningsområde

Fiskemåke
Fiskemåke (Larus canus) (Foto: Bjørn Rangbru / Fylkesmannen i Trøndelag)

Forvaltningsplanen for Kråkvågsvaet fuglefredningsområde er nå ferdig og kan lastes ned fra vår hjemmeside. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommune og andre berørte parter.

Arbeidet med forvaltningsplanen startet opp i 2013. Planen var på høring i 2016 med høringsfrist 01.09.2016, hvor det kom inn 2 høringsuttalelser.

Forvaltningsplanen vil foreløpig bare være tilgjengelig digitalt. Det er derfor bare sendt ut informasjonsbrev til grunneiere, kommune og andre berørte parter. Planen kan lastes ned fra link i høyre kolonne. Hvis noen ønsker en enkel paprikopi, ta kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag.

Kort om Kråkvågsvaet fuglefredningsområde
Vern av Kråkvågsvaet ble vedtatt ved kongelig resolusjon 23. desember 1983. Verneområdet omfatter både sjø- og fjæreområder, og verneverdiene er knyttet til et rikt fugleliv og fuglenes livsmiljø i området. Særlig av hensyn til hekkende og overvintrende lom, dykkere, dykkender og vadefugl.
Kråkvågsvaet fuglefredningsområde har også status som RAMSAR-område.