Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

 


13.07.2018

Tørke, avlingsskadeerstatning og arealtilskot

Det meste av Trøndelag har fått for lite regn i sommar og mange får avlingsreduksjon. Kor stor reduksjonen blir varierer sjølvsagt etter kor mykje nedbør ein har fått, vekst, jordart og om ein har vatning eller ikkje. Dei som på grunn av tørken får redusert avlinga med 30 prosent eller meir, samanlikna med normalen, vil kunna få ei økonomisk erstatning gjennom ordninga «Klimabetinga skader i plante- og honningproduksjonen».


13.07.2018

Fagdag: Økologisk hvete fra jord til bord

En unik samling av vårhvetesorter testes under økologisk dyrking i Trøndelag. Målet er å finne sorter som egner seg under trønderske vekstforhold og som gir mel med ønsket kvalitet til håndverksbaking. Mandag 30. juli inviteres alle interesserte forbrukere og produsenter til en fagdag der vi får høre om dyrkingsegenskapene og bakeegenskapene til de ulike sortene. Fagdagen foregår både på Steinkjer (kl 10.00 – 13.00) og på Skjetlein (kl 16.00 – 20.30).


10.07.2018

Tørkeåret 2018

Tørken skaper problemer for landbruket i Trøndelag. Sjøl om fylket ikke er like hardt ramma som Østlandet øker nå tørkeproblemene i omfang også i Trøndelag.


06.07.2018

Ekstratildeling for tilskudd til skogsveger

Fylkesmannen i Trøndelag har etter søknad fått en ekstratildeling på 3,2 mill. kr til tilskudd til skogsvegbygging.


08.06.2018

Viktig informasjon ved mulig avlingssvikt forårsaket av klima

Trøndelag har fått etterlengtet nedbør, men enda ikke en rotbløyte, og det er derfor fortsatt tørt mange steder. Fylkesmannen har registrert at noe eng har blitt høsta og åkrer ser dårlige ut på grunn av for lite nedbør. Tørken kan føre til avlingssvikt, og jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt grunnet klimaskader kan søke om erstatning. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.


06.06.2018

Jordbruksavtalen gir endringer i Regionalt miljøtilskudd for 2018

Jordbruksavtalen økte ramma for RMP-tilskuddet til Trøndelag fra 55,9 millioner til 63,1 millioner kroner. Årsaken til økning er spesifisert til 0,5 mill. til friareal for kortnebbgås og 3,3 mill. til bratt areal. Resten er generelt tillegg. Jordbruksavtalen sier også at alle fylker skal innføre tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og at fylkene kan vurdere å ta inn igjen tilskudd til utsatt jordarbeiding erosjonsklasse 1 og 2 i «andre områder».


29.05.2018

Ønsker måltid i skolene

Fylkesmannen i Trøndelag tar nå et initiativ med sikte på å få innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i Trøndelag.


23.05.2018

Utrednings – og tilretteleggingsmidlene har god effekt på landbruksbasert næringsutvikling

Utrednings- og tilretteleggingsmidlene er viktige mobiliseringsmidler som bidrar til økt verdiskaping og økte investeringer i landbruket og i nye næringer. Utrednings – og tilretteleggingsmidlene er en del av bygdeutviklingsmidlene som framforhandles årlig gjennom jordbruksforhandlingene.


23.05.2018

Workshop Mat og Matglede i Trøndelag

Initiativet «Matglede for barn og unge – i Trøndelag, Matriket Midt» tar sikte på å utvikle en bærekraftig modell for skolemåltid ved barne- og ungdomsskoler i Trøndelag.I første omgang er målet å gjennomføre en pilot ved utvalgte skoler og kommuner i Trøndelag, for å prøve ut modeller og høste erfaringer. På sikt er målet å finne fram til en modell som kan gjennomføres på enhver skole, både i Trøndelag og i landet forøvrig


08.05.2018

Mat i grønt reiseliv, det satses i Namdalen

Nettverksbygging og faglig påfyll har stått sentralt når Midtre Namdal samkommune, enhet for landbruk og miljø, har gjennomført et tre-årig prosjekt «Mat i grønt reiseliv» i perioden 2014-2017. Prosjektet ble finansiert gjennom fylkesmannens UTL-midler (ca 30%), egne midler og egeninnsats.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel