Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

 


09.01.2019

Rekordstor skogsvegbygging

Omfanget av skogsvegbygginga i Trøndelag var i 2018 større enn på svært mange år.


19.12.2018

Gårdsbrukene i Trøndelag blir større

Gårdsbrukene i Trøndelag er i 2018 på gjennomsnittlig 295 dekar. Det er en økning på 20 prosent siden 2008.


14.12.2018

Frivillig skogvern - naturreservat

Det er i statsråd  den 14.12.2018 opprettet 12 nye naturreservat og vedtatt utvidelse av 6 eksisterende naturreservat i Trøndelag. Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne.


26.11.2018

Kalkskog

Fylkesmannen ønsker å innføre meldeplikt for hogst i 6 spesielt viktige kalkskoglokaliteter i Steinkjer kommune. Forhåndsvarsling av dette er nå sendt til de 22 berørte grunneierne.


23.11.2018

Knut Sjøvold er tildelt Sør-Trøndelag landbruksselskaps gullmedalje

Sjøvold er tildelt medaljen for sitt engasjement, og sin innsats for norsk og trøndersk landbruk. Et brennende engasjement for jordvernet er noe som karakteriserer Sjøvold, både som lokalpolitiker og sentralt tillitsvalgt i en Norsk bonde og småbrukerlag.


22.11.2018

4 millioner ekstra til skogsveger i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag fikk denne uka ekstra tilskuddsmidler til skogsveger.


14.11.2018

Fylkesmannen deler ut prisar, «Kulturlandskapspris» og «Årets økobonde»

På «Trøndersk landbrukskonferanse» på Hell delte Fylkesmannen ut både «Kulturlandskapspris» og pris til «Årets økobonde».


12.11.2018

Mindre omdisponering

I fjor var det en nedgang i omdisponering av dyrka jord. Dette gjelder både nasjonalt og i Trøndelag.


08.11.2018

Bygdeutviklingspris til Rågo matkasser

 Torsdag mottok Trondheims Kjøkkenhage AS, bedriften bak RÅGO, bedriftsutviklingsprisen for Trøndelag 2018 og 50 000,- i premiepenger. De er dermed videre til den nasjonale BU-prisen som deles ut på «Grüne Woche» i januar.


02.11.2018

Samling for fjellandbrukskommuner i Trøndelag

19.-20.setember var representanter fra fjellandbukskommunene i Trøndelag samlet på Kirkebyfjellet i Meråker. Deltakerne var en blanding med ansatte på landbrukskontorene, tillitsvalgte fra faglag, rådgivere og andre med erfaring fra arbeid med fjellandbruk.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel