Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

 


19.07.2019

Mædi-smitte påvist i Trøndelag

Mædi-smitte er påvist igjen på sau i Trøndelag. Det er trolig samme virus som var aktivt i sauebesetninger i 2003. 

18.07.2019

God årsvekst i hele fylket

Det ligger an til svært gode avlinger av både gras og korn i hele Trøndelag. Det viser en oversikt Fylkesmannen i Trøndelag har fått utarbeidet etter første slåtten. Men slått er ikke bare rundballer og silo.

08.07.2019

4,8 millioner kr ekstra til skogsveger i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag har fått ekstra tilskuddsmidler til skogsveger.

05.07.2019

Kven skal få kulturlandskapsprisen for 2019?

Fylkesmannens landbruksavdeling skal dele ut «Kulturlandskapspris 2019». Prisen skal tildelast den eller dei som gjer ein ekstra innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag. Fylkesmannen vil ha forslag på aktuelle kandidatar, samt grunn for forslaget, innan 1. september 2019. Det er ope for alle å sende inn forslag.

05.07.2019

Fylkesmannen besøkte Beitlandet

Fylkesmann Frank Jenssen var i går på besøk til kulturlandskapsprisvinnarar Heidi og Trond Olav Beitland i Forradal i Stjørdal.

05.07.2019

Årets Økobonde 2019 i Trøndelag, hvem fortjener heder?

Fylkesmannens landbruksavdeling i Trøndelag vil også i år dele ut prisen; Årets Økobonde, til den eller de som gjør en god innsats for utvikling og omdømmebygging av det økologiske landbruket i Trøndelag. Vi ber nå om forslag på kandidater!

21.06.2019

Vellykket samarbeid over grensen

Interreg-prosjektet «Skoglig anpassning för ett endrat klimat» arrangerte denne uken både et midtveisseminar og en fagdag om skogsdrift i bratt terreng.

06.06.2019

Ei verktøykasse for skogeierveiledning og kompetanseutvikling i skogbruket

Gjennom tre prosjektperioder har Lensa- nettverkene utvikla verktøykassa for skogeierveiledning og kompetanseutvikling i skogbruket. Skogpådriverne har vært universalverktøyet i dette arbeidet

03.06.2019

Tilskudd til utvalgt kulturlandskap - Tarva

Utlysning av midler til tiltak i utvalgte kulturlandskap - Tarva.

03.06.2019

Midler til utvikling av det trønderske landbruket

I 2018 var det stor etterspørsel etter midler for å utvikle landbruket i Trøndelag, og dette fortsetter i år. 102 gårdsbruk fikk i fjor tilsagn om til sammen 81,3 mill. kroner i tilskudd for å utløse investeringer i driftsbygninger til en samlet verdi av ca kroner 445 mill. I tillegg har Fylkesmannen gitt tilsagn til 65 utviklingsprosjekter fra utrednings- og tilretteleggingsmidlene (UTL-midler) på til sammen kroner 8,8 mill. Samlet verdi av disse prosjektene er budsjettert til 77 mill. kroner.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel