Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


Pga. arbeid på server, viser kun redusert antal nyheter i en periode på våre nettsider
29.06.2020

Erstatning ved produksjonssvikt krever melding til kommunen

Erstatningsordningen for avlingsskade i plante – og honningproduksjonen er for 2020 utvidet til at den, i tillegg til å gjelde klimabetingede skader, også omfatter erstatning for avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft grunnet pålagte restriksjoner knyttet til koronapandemien.

22.06.2020

Ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020

Nytt og midlertidig tilskudd til skogeierne er innført for å oppretteholde hogsten i 2020.

19.06.2020

Utlysning - Kulturlandskapsprisen 2020

Fylkesmannens landbruksavdeling i Trøndelag lyser etter kandidater til kulturlandskapsprisen 2020. Evne til formidling av jordbrukes kulturlandskap, miljøkvaliteter og biologisk mangfold blir spesielt vektlagt i år. 

17.06.2020

Setersesongen 2020 og Covid 19

Vi går mot ein ny setersesong. Med den låge smittestatusen for Covid 19 som vi har i dag så reknar Fylkesmannen med at seterdrifta kan gjennomførast tilnærma normalt. Vi har utarbeida noen råd til setrane for å hindre spreiing av Covid 19-viruset. Informasjonen er sendt til kommunane i Trøndelag. Fylkesmannen ønskjer dykk alle ein god setersommar!

02.06.2020

Kommunens oppgaver etter forpaktingsloven

Fylkesmannens landbruksavdeling holdt nylig et webinar for ansatte i kommunal landbruksforvaltning med forpaktingsloven som tema.

15.05.2020

Fastsetting av forskrift for risikoavlastning i grøntsektoren

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 7.mai endringer i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Med denne endringen utvides den eksisterende erstatningsordningen for avlingsskade med en midlertidig bestemmelse for 2020, som omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.

15.05.2020

Ny smittevernveileder for grønt

For å hindre spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2), stilles det ekstra strenge krav til smittevern hos ansatte og i befolkningen generelt. Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet en egen smittevernleder for produksjon av frukt, bær og grønnsaker.   

11.05.2020

Kaldt og surt vær gir stans i våronna

Det er kaldt og surt ute og våronna som starta friskt for et par uker siden er satt på vent. Dette gjør at våronna i de normalt tidlige områdene ligger an til å bli rundt 14 dager seinere enn det vi har vært vant til de siste årene. Blir det bra vekstforhold framover kan det meste likevel bli bra, men for de som ønsker tidligvekster, er dette været selvsagt ikke gunstig. Enga og høstsådd korn har greid seg bra gjennom vinteren, her er det positivt at det ikke for varmt og drivende når veksten starter.  

08.05.2020

Nytt om regler for veterinærområdet ved utbrudd av koronasmitte

Landbruksdirektoratet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet et notat som besvarer ulike spørsmålstillinger på veterinærområdet i forbindelse med koronasituasjonen.  Landbruksdirektoratet har bedt om at fylkesmannen informerer kommunene om dette. Notatet ligger vedlagt under dokumenter til høyre. Les også mer om dette på Landbruksdirektoratets nettsider (HER)

07.05.2020

Forvaltningskontroll landbruk i 2020

Fylkesmannen i Trøndelag har i 2020 planlagt å gjennomføre forvaltningskontroll i 8 kommuner på landbruksområdet. Du finner oversikt over hvilke kommuner dette gjelder i Tilsynskalenderen på vår hjemmeside.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel