Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

 


14.11.2018

Fylkesmannen deler ut prisar, «Kulturlandskapspris» og «Årets økobonde»

På «Trøndersk landbrukskonferanse» på Hell delte Fylkesmannen ut både «Kulturlandskapspris» og pris til «Årets økobonde».


12.11.2018

Mindre omdisponering

I fjor var det en nedgang i omdisponering av dyrka jord. Dette gjelder både nasjonalt og i Trøndelag.


08.11.2018

Bygdeutviklingspris til Rågo matkasser

 Torsdag mottok Trondheims Kjøkkenhage AS, bedriften bak RÅGO, bedriftsutviklingsprisen for Trøndelag 2018 og 50 000,- i premiepenger. De er dermed videre til den nasjonale BU-prisen som deles ut på «Grüne Woche» i januar.


02.11.2018

Samling for fjellandbrukskommuner i Trøndelag

19.-20.setember var representanter fra fjellandbukskommunene i Trøndelag samlet på Kirkebyfjellet i Meråker. Deltakerne var en blanding med ansatte på landbrukskontorene, tillitsvalgte fra faglag, rådgivere og andre med erfaring fra arbeid med fjellandbruk.


02.11.2018

Kystlandbruket i Ytre Namdal og Bindal – Hvor går veien?

Dette var tema da 60 gårdbrukere møttes til landbruksseminar i forbindelse med Sopinfestivalen på Kolvereid.


02.11.2018

Utvikling av samarbeidsregioner på landbruk

Fylkesmannens landbruksavdeling besøker regionrådene i Trøndelag for å promotere betydning av kommunesamarbeid innenfor landbruket


18.10.2018

Erstatning for avlingssvikt – søk i god tid

Det forventes på landsbasis mange søknader om erstatning etter klimabetinget avlingssvikt, og vi anbefaler at du søker så raskt du kan.


18.10.2018

Ny mulighet produksjon og avløsertilskudd 2018

Foretak som av ulike årsaker ikke har levert søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristene 15. mars og 15. oktober kan levere søknad innen 29. oktober 2018.


15.10.2018

Erfaringsutveksling mellom skognettverkene

I Trøndelag har skognæring, skogeierlag og forvaltning etablert seks lokale skognettverk som til sammen dekker hele det nye fylket.


09.10.2018

Inn på tunet-næringas vekst og utvikling

 

Onsdag 7.november skal tilbydere og andre med interesse for Inn på tunet-tjenester i Trøndelag møtes til en arbeidsdugnad for å diskutere ambisjonsnivå og retning for utvikling av IPT-næringa i fylket. I løpet av dagen skal satsingsområdene defineres og plan skal legges for hvordan arbeidet skal gjennomføres.

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel