Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

 


13.03.2019

Mat på Mære 2019 – med SMAK som hovedtema

Hvordan skal man «forstå» smak? Hvordan kan vi spore det tilbake til råvarenes opprinnelse, med den smaken og historien det enkelte produkt har?

11.03.2019

Slutt for foregangsfylke melk og kjøtt – men Trøndelag er best på økologisk

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt i Trøndelag ble starta i 2010, og har vart helt framt til 2019. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fylkesmannen, NLR Trøndelag, Tine, Trøndelag Fylkeskommunen, Økologisk Norge i Trøndelag og landbruksnæringa i fylket. NLR har hatt prosjektledelsen.

06.03.2019

Honnør til Fylkestinget i Trøndelag!

Fylkesmannen gir honnør til Fylkestinget i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune som har satt i gang arbeidet med en Regional plan for arealbruk, og som utarbeider en regional jordvernstrategi som en del av denne planen. Dette blir én av de første fylkes(del)planene i nye Trøndelag.  

28.02.2019

Michelin-stjerner til Trøndelag

Da Michelin guide Nordic 2019 delte ut stjerner til restaurantene Credo og Fagn i Trondheim stod jubelen i taket i hele landsdelen. På laget har restaurantene produsenter fra hele Trøndelag og ei superku fra Fannrem.

20.02.2019

Store endringer i melkeproduksjonen i Trøndelag

Produksjonen reduseres i kyst- og bynære kommuner – og øker ellers i fylket.

18.02.2019

Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag

Forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag er lagt på høring. Høringsfrist 1. april 2019 Høringsbrev og Forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag finn du vedlagt under Dokumenter.  

15.02.2019

Ønsker mer grønnsaksdyrking

Jonas Ringqvist fra Bossgården i Sverige kommer og holder kurs om småskala grønnsaksdyrking i Trondheim. Kurset er et samarbeid med flere landbruksorganisasjoner, blant andre Lanbrukets Økoløft.

11.02.2019

Gjennomfører reintelling

Fylkesmannen i Trøndelag gjennomfører offentlig kontrollert telling av rein i Svahken sijte (Elgå Reinbeitedistrikt). Tellingen startet 10. februar.

31.01.2019

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Beitelag og radiobjellelag i Trøndelag kan nå søke om investeringsmidler til organisert beitebruk gjennom ordningen for tilskudd til tiltak i beiteområder i 2019. Søknadsfristen er satt til 15. februar.

30.01.2019

Ønsker snuoperasjon i skogbruket

Skogbruket i Trøndelag har alle forutsetninger for å være en sterk bidragsyter i utviklingen av bioøkonomien. Men det krever at skogressursene forvaltes på en god og langsiktig måte. En statusgjennomgang av skogbruket viser at det er behov for en snuoperasjon.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel