Tilskot innan jordbruk og skogbruk

Fylkesmannen har oppgåver knytte til forvaltning av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Innan jordbruk er dei viktigaste ordningane produksjonstilskot, avløysartilskot og regionale miljøtilskot. Innan skogbruk er tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blant dei største tilskotsordningane.

Det er kommunane som er førsteinstans for dei fleste tilskotsordningane. Kommunane informerer brukarane, behandlar søknader og gjennomfører stikkprøvekontrollar ved gardsbruka. Fylkesmannen er koordinator og rådgivar overfor kommunane.

Fylkesmannen rettleier kommunane om tilskotsordningane og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjonar, og då er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessutan gjennomføre forvaltningskontrollar hos kommunane og føretakskontrollar på enkeltbruk. Det blir utarbeidd ein plan for denne kontrollverksemda kvart år.

Fylkesmannen forvaltar tilskot til næringsutvikling innan landbrukssektoren mellom anna med midlar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlar).

Vis meir


02.07.2020

Driv du grøntproduksjon og har fått svikt i avlinga?

Då kan du søke på den nye utvida avlingsskadeordninga som tek høgde for manglande arbeidskraft til haustinga på grunn av koronakrisa.

01.06.2020

Endring i regelverket for tidlegpensjon

Nå er det ikkje berre ektefellar/sambuarar som kan få «tobrukarpensjon». På gardsbruk der det er to eller fleire som eig og driv i lag, så kan alle eigarane søkje tidlegpensjon.

31.03.2020

Over 1,2 milliardar kroner til landbruket i Rogaland

I slutten av februar fekk alle landbruksføretak utbetalt produksjons- og avløysartilskotet for 2019.

25.03.2020

29. mars er siste frist for å endre opplysningar i søknad om produksjonstilskot

Du kan endre opplysningar i innlevert søknad om produksjonstilskot innan 29. mars. Gløymte du søknadsfristen, så kan du fram til 29. mars levere inn søknad. Vær merksam på at søknadar levert etter 15. mars blir redusert med 1000 kr per dag.

20.03.2020

Nye retningsliner for praktisering av dispensasjon frå søknadsfristen ved søknad om produksjonstilskot i perioden 2017-2019

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at søknadsfristane skal praktiserast meir fleksibelt i perioden frå nytt elektronisk søknadssystem blei teke i bruk i 2017 og fram til ny varslingsteneste kom på plass i 2020.

18.03.2020

Tilskot til avløysing ved sjukdom i koronasituasjonen

Landbruksdirektoratet vurderer forløpande om tilskot til avløysing og landbruksvikar må tilpassast koronasituasjonen. Fylkesmannen skal formidle vidare aktuelle spørsmål og problemstillingar, og vil ha kontakt med mellom anna avløysarlaga.

09.03.2020

Frå 1. mars kan du søkje om produksjonstilskot

Fristen for å søkje om produksjonstilskot er 15. mars. Søknadssystemet opnar for registrering 1. mars. Vi tilrår at du søkjer i god tid før fristen.

25.02.2020

Trur du utbetalinga av produksjons- og avløysartilskot kan vere feil?

Dersom du meiner det kan vere feil i utbetalinga av produksjons- og avløysartilskot, kan du klage. Fristen for å klage er 3 veker frå du mottok vedtaksbrevet.

25.02.2020

Produksjons- og avløysartilskot for 2019 er utbetalt

I veke 8 blei det utbetalt totalt 1,2 milliardar kroner til 4058 landbruksføretak i Rogaland.

06.01.2020

Frist for etterregistrering er 10. januar

Dersom du har søkt om produksjonstilskot i jordbruket eller tilskot til avløysing ved ferie og fritid i oktober 2019, kan du etterregistrere nokre opplysningar.

Fleire nyhende