Næringsutvikling

Fylkesmannen skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Fylkesmannen skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Planar og tiltak skal medverke til utvikling av landbruket

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre regional næringsstrategi for landbruket.

Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket

Fylkesmannen forvaltar midlar til utgreiings- og tilretteleggingstiltak (UT-midlar). Aktuelle søkjarar er organisasjonar, selskap og kommunar som skal utgreie eller leggje til rette for næringsutvikling. Tilskotet skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, og utvikling av andre landbruksbaserte næringar. Tiltak som gjeld utvikling av økologisk landbruk, kan også få tilskot av UT-midlane.

Fylkesmannen har også ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltninga av midlar til rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


14.08.2018

Interessa for gamle storferasar er stigande

Kokkane meiner at kjøt frå dei gamle storferasane er fullt på høgde med det berømte Kobe-kjøtet viss ein behandlar det riktig. Kjøtet har tynnare muskelfibre og meir intramuskulært fett enn ordinære storferasar.


09.08.2018

Kva er Reko-ringar?

Ein ny salskanal har dukka opp i Noreg i år: Reko-ringar. Produsentar møter kundar til avtalt tid for å selja gardsprodukt utan mellomledd. Dette kan bidra til betre lønsemd for produsentane, auke lokalmatproduksjonen og synleggjere småskala matproduksjon for forbrukarane.


08.08.2018

Vellukka 4H-landsleir på Øksnevad vidaregåande skule

Mykje sol og sjarm blei det for ungdommane som gjesta Rogaland i førre veka. Med seg heim har dei leirsekken full av flotte naturopplevingar, kjekke aktivitetar og mange, nye vennar!


06.08.2018

Har du lyst å oppleve Bergen Matfestival?

Er du matinteressert, kokk eller produsent? Da kan Matfestivalen vere den rette plassen for å komme i kontakt med andre, smake på produkt og lære om lokalmat.


26.07.2018

Rogaland er i front innan bioøkonomi

Bioøkonomistrategien for Rogaland er eit viktig steg i ei berekraftig retning for fylket. Strategien er ambisiøs, men ei klarare prioritering er nødvendig.  


10.07.2018

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2018

Har du eller veit du av nokon som har starta ei vellukka bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressursar? Vinnaren kan få heile 300 000 kroner.


26.06.2018

Alternativt på Høg-Jæren

160 meter over havet og med vidsyn utover eit fantastisk kulturlandskap, har bonden Torvald Hadland valt å prøve ut om garden kan levere noko meir enn kjøt, ull og mjølk.


14.06.2018

Forskingsklynga på husdyr ekspanderer og går nye vegar

Eit nytt forskingssenter ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Høyland i Sandnes blei offisielt opna denne veka. Det unike ved senteret er samarbeidet mellom veterinærar og helsepersonell.


13.06.2018

Lysefjorden fekk merket for berekraftig reisemål

Forsand kommune og Lysefjorden Utvikling mottok 7.juni merket for berekraftig reisemål frå næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Lysefjorden er det første reisemålet i Rogaland som har fått merket.


04.06.2018

God effekt av tiltaksmidlar i landbruket

Ny rapport stadfester at midlar til utvikling i landbruket gir eit betydeleg bidrag til kompetanseheving og mobilisering i næringa.


Fleire nyhende