Næringsutvikling


22.09.2020

Det Norske Måltid: 9 av 40 finalister er fra Rogaland

Matregion Rogaland beviser igjen at her blir det produsert mat av skyhøy kvalitet. I kategorien Årets kjøtt er tre av tre finalister fra fylket - Strand Gård, Klostergarden og Nyyyt.

08.07.2020

Det er tomt for investeringsmidler i landbruket for 2020

Pågang etter investeringsstøtten har vært stort i de fleste deler av landet. Det vitner om optimisme og investeringslyst i næringa, mener Olaug Bollestad.

17.06.2020

Støtte til mjølkeprosjekt

Rogaland fylkeskommune har gjennom Handlingsprogram landbruk løyvd 450 000 kr til prosjektet «Fra båsfjøs til løsdrift på små og mellomstore bruk i Rogaland». Dette er godt tilpassa prioritering av mjølkebruk med 15-30 mjølkekyr.

29.05.2020

Ja til mer grønnsaker fra Rogaland!

I april kom Grøntuvalget med rapporten «Grøntsektoren mot 2035» for hele Norge - Rogaland har ambisjoner i tråd med rapporten og planen er klar.

22.05.2020

Inn på tunet-tilbod til sårbare barn og ungdom

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestetilboda er retta mot eit breitt spekter av tenesteområde, blant anna barne- og familievern, barnehage, grunnskule og vidaregåande skule. I samband med Regjeringas tiltak retta mot sårbare barn- og unge, peiker landbruks- og matminister Olaug Bollestad på Inn på tunet som eit viktig satsingsområde.

19.05.2020

Næringsutvikling i distriktskommunar

Ny rapport frå NORCE stadfester at arbeid med næringsutvikling blir prioritert i distriktskommunar, men det er variasjon i innsatsen. Kommunane framhevar at er det viktig med eit tett samarbeid med næringsliv og verkemiddelapparat.

13.05.2020

Bor det en gartner i deg?

Småskala grønnsaksproduksjon passer bra for deg som ønsker et ekstra bein å stå på. Rogaland byr på muligheter både for dyrking og omsetting.

12.05.2020

Morellar i tunnel på Nedre Valheim Gard i Årdal

Nedre Valheim Gard ønsker at fruktdyrking skal vere ein av berebjelkane på garden. Øystein Valheim og Margrethe Støle planta 10 da med morellar i tunnel i fjor haust. Først til neste år vil forbrukaren få smake desse smakfulle morellane.

08.05.2020

Nasjonale midler til utviklingsprosjekt innen økologisk mat er fordelt for 2020

25 prosjekt rettet mot økologisk landbruk, foredling, omsetting og forbruk har fått støtte.

06.05.2020

Satsar på sider i Hjelmeland

Dan Olav Sæbø (31) frå Hjelmeland tok over fruktgarden i Hjelmeland ved årsskiftet 2019/20. Garden på Sæbø er ein gammal fruktgard, og heile garden skal no plantast til med frukttre etter den nye dyrkingsmetoden. I fjor starta han med ein prøveproduksjon av eplesider og har produsert om lag 1200 liter - hovudsakeleg av eple frå eigen gard. Det meste sel han på eit gardsutsal på garden, men frå hausten av er det også planar om å selje til restaurantar i Rogaland.

Fleire nyhende