Næringsutvikling


18.01.2019

Store moglegheiter på små gardsbruk

Om drivkrafta er import eller ei, så er tida inne for at fleire bønder bør foredle lokale råvarer og ta ut meirverdien på eigen gard. I ein serie med møte rundt om i fylket vil bonde Stein Brubæk fortelje om sitt småbruk som gir arbeidsplass for to.


09.01.2019

Bli betre til å fortelje historia bak ditt produkt og din gard

Sett av to helger i februar for å lære korleis du kan nytte historiefortelling til å gjere garden og omgivnadene meir attraktive.


20.12.2018

Kva retning går landbruket i Rogaland?

Kanskje ligg svaret i Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)! Programmet blei endeleg behandla i landbrukspartnarskapet den 11. desember og blir nå send til Landbruks- og Matdepartementet til orientering. Dette blir eit viktig strategisk dokument for vidare utvikling av landbruket i Rogaland.


19.12.2018

Søk om utgreiings- og tilretteleggingsmidlar til prosjekt

Fylkesmannen i Rogaland har fått midlar til utdeling for utgreiings- og tilretteleggingtiltak, UTM. Desse skal bidra til auka matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og utvikling av andre landbruksbaserte næringar. Tiltak som gjeld utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskot. Ingen søknadsfrist!


13.12.2018

Analyserer utviklingstrekk i landbruket

Landbrukspartnarskapet sette kufjøs, hønsehus og miljøtiltak på dagsorden på møtet 11. desember.


13.12.2018

Stavanger ysteri med Lise Brunborg og økobonden Kolbjørn Anda til topps!

Lise Brunborg og Kolbjørn Anda er blant dei tre beste i landet i konkurransen om årets bedriftsutviklingspris i landbruket. Tidlegare i haust fekk dei Bygdeutviklingsprisen i Rogaland, og nå er vi spente på om dei vil vinne den nasjonale prisen på 250 000 kr.


07.12.2018

Byggeskikkpris til trefjøs i Ulladalen

I Ulladalen i Suldal blei det i sommar sett opp eit nytt fjøs der konstruksjonen er ei blanding av tradisjonsbygg og nyutvikla byggekonsept. No er bygget heidra med byggeskikkprisen i Suldal.


03.12.2018

Bøndene vil ha friskare storfe

Alle storfebesetningar i Finnøy kommune skal sjekkast for smitte av virus, og bøndene skal fordjupe seg i smittevern.


30.11.2018

44 bønder har selt mjølkekvote i Rogaland

Det er 26 prosent fleire enn i fjor, men salsvolumet utgjer berre 1,6 prosent av totalkvota i fylket.


21.11.2018

Ekstra midlar til mjølkefjøs!

Landbruks- og matdepartementet har nå gjort ei omfordeling av midlar til investeringstilskot for 2018. Rogaland får over 5 millionar kroner ekstra.


Fleire nyhende