Landbruksforvaltning

Her blir det lagt ut informsjon som er retta mot kommunal landbruksforvaltning.


29.08.2019

Tilskotsseminar 24. september

Fylkesmannen inviterer til tilskotsseminar 24. september. Vi tek opp aktuelle tema innan ordninga med produksjonstilskot og tilskot etter regionalt mijøprogram.

27.08.2019

Dialogsamling for landbruksforvaltninga

Fylkesmannen inviterer landbruksforvaltninga i kommunane til dialogmøte. Tema som blir tatt opp er mellom anna handsaming av konsesjonssaker, SMIL og drenering, felles skogforvaltning i Sør-Rogaland med meir.

18.01.2019

Fagsamling for landbruksforvaltninga i Rogaland

Fylkesmannen inviterer den kommunale landbruksforvaltninga i Rogaland til fagsamling 22.–23. mai 2019. Samlinga vil i år finne stad på Haugalandet.

04.01.2019

Meld deg på årets landbrukskonferanse i Rogaland

Nå er endeleg program for landbrukskonferansen 18. mars 2019 på plass, og vi har fått avtale med spanande innleiarar. Konferansen er aktuell for alle som er opptekne av framtida for landbruket. Meld deg på nå så er du sikra plass.

21.12.2018

Fylkesmannen avslo konsesjon for erverv av gardsbruk

Hjelmeland kommune gav konsesjon for erverv av gardsbruk i Vormedalen. Omsynet til drifta og ressursforvaltninga tilseier at eigaren må bu på garden frå ervervstidspunktet. Fylkesmannen gjorde derfor om kommunen sitt vedtak om konsesjon med utsett buplikt.  

21.12.2018

Korleis står det til med tilskotsforvaltninga i Rogaland?

Landbruksdirektoratet har gitt fylkesmennene i oppdrag å kartleggje og greie ut kva som er dei største utfordringane når det gjeld utbetaling av tilskot, likebehandling og kompetanse. For å kunne gi eit svar på dette utarbeidde Fylkesmannen i Rogaland ei spørjeundersøking som blei sendt til landbruksforvaltninga i kommunane.

17.12.2018

Over 63 millionar er utbetalt i erstatning

Fylkesmannen har snart behandla ferdig alle søknadene om avlingsskadeerstatning. Det er sendt inn 857 søknader i Rogaland, av desse er 761 utbetalt. Vi satsar på å vere ferdig med alle sakene i løpet av veka.  

05.10.2018

Plenproduksjon kan ikkje vere styrande for konsesjonspris

Dette er konklusjonen i ei konsesjonssak i Sandnes. Sandnes kommune nekta konsesjon ut frå prisomsyn i ei sak der føremålet med kjøpet var plenproduksjon. Utgangspunktet for avkastningsverdi er det som er vanleg jordbruksproduksjon i området. Dette sikrar ei forsvalig prisutvikling.

14.09.2018

Lysark frå tilskotssamlinga 11. september 2018

Tilskotssamling for landbruksforvaltninga blei arrangert 11. september 2018. I høgre margen finn du lysarka frå samlinga.

10.08.2018

Møte om avlingssvikt og søknader om erstatning

Fylkesmannen inviterer tilsette i kommunal landbruksforvaltning til eit møte onsdag 15. august 2018, kl. 12.30-14.30 i Møterom 1, Statens hus, Stavanger.

Fleire nyhende