Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Fylkesmannen skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


06.12.2018

Velkommen til Victoriamøtet 2018

KS og Fylkesmannen inviterer til det årlege kontaktmøtet mellom Fylkesmannen og KS i Rogaland torsdag 13. desember. Merk at møtet er flytta i år.


08.11.2018

Tildeling av midlar til innovasjonsprosjekt 2018 – 2.runde

Det er fordelt 2,18 mill. kr til kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt. Dette kjem i tillegg til 3,67 mill. kr som blei fordelt i juni. Midlane går til tre nye prosjekt og som tilleggsløyving til fem av dei som fekk midlar i juni.


06.11.2018

Orientering om skjønstildelinga for 2019

I rammetilskotet til kommunane (jf. Grønt hefte), er det som i tidlegare år ein sum som er fordelt av fylkesmennene etter skjøn. Vi gir her ei orientering om hovud-momenta ved tildelinga av skjønsmidlar for 2019.


08.10.2018

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2019

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram måndag 8. oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på 3,0 %, mot 2,9 % for landet, i høve til overslag på rekneskap 2018.


14.08.2018

Hjelmeland er ute av ROBEK

Hjelmeland kommune er ute av ROBEK frå 9. august. Dermed er ingen kommunar i Rogaland med i dette registeret.


29.06.2018

Bør grensa mellom Forsand og Strand kommune endrast?

Fylkesmannen i Rogaland fekk i oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet å ta stilling til eit innbyggarinitiativ om endring av grensa mellom Forsand og Strand kommune, slik at ein del av Forsand kommune på nordsida av Lysefjorden blir overført til Strand kommune.


28.06.2018

3,67 mill. kroner til innovasjon og fornying i kommunane

Fylkesmannen har no fordelt 3,67 mill. kroner av skjønsmidlane for 2018 til 7 kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt.


11.06.2018

Bør grensa mellom Finnøy og Hjelmeland kommune, på øya Ombo, endrast?

Fylkesmannen i Rogaland har fått i oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet å ta stilling til om heile øya Ombo i framtida skal tilhøyre Finnøy kommune («Nye Stavanger») eller om øya skal vere delt mellom Finnøy og Hjelmeland som i dag. Departementet skal gjere endeleg vedtak i saka.


11.06.2018

Fylkesmannen har tatt stilling til om Stavanger bystyre sitt vedtak om plassering av brannstasjon i Lervig er lovleg

Saka blei brakt inn for Fylkesmannen til lovlegkontroll av tre bystyremedlemmer. Fylkesmannen har kome fram til at kommunen si vurdering av dei ulike plasseringsalternativa er lovleg, men understrekar samtidig at spørsmålet må avgjerast endeleg gjennom ein reguleringsprosess.


06.06.2018

Skjønsmidlar til retaksering av verk og bruk i kommunane

Ved handsaminga av statsbudsjettet for 2018 fatta Stortinget vedtak om å frita produksjonsutstyr og installasjonar for eigedomsskatt frå og med 2019.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel