Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Fylkesmannen skal òg formidle signal frå departementa til kommunane. 


08.10.2018

Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2019

Forslag til statsbudsjett blei lagt fram måndag 8. oktober og vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. For kommunane i fylket samla er det venta ein nominell vekst i frie inntekter på 3,0 %, mot 2,9 % for landet, i høve til overslag på rekneskap 2018.


14.08.2018

Hjelmeland er ute av ROBEK

Hjelmeland kommune er ute av ROBEK frå 9. august. Dermed er ingen kommunar i Rogaland med i dette registeret.


29.06.2018

Bør grensa mellom Forsand og Strand kommune endrast?

Fylkesmannen i Rogaland fekk i oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet å ta stilling til eit innbyggarinitiativ om endring av grensa mellom Forsand og Strand kommune, slik at ein del av Forsand kommune på nordsida av Lysefjorden blir overført til Strand kommune.


28.06.2018

3,67 mill. kroner til innovasjon og fornying i kommunane

Fylkesmannen har no fordelt 3,67 mill. kroner av skjønsmidlane for 2018 til 7 kommunale innovasjons- og fornyingsprosjekt.


11.06.2018

Bør grensa mellom Finnøy og Hjelmeland kommune, på øya Ombo, endrast?

Fylkesmannen i Rogaland har fått i oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet å ta stilling til om heile øya Ombo i framtida skal tilhøyre Finnøy kommune («Nye Stavanger») eller om øya skal vere delt mellom Finnøy og Hjelmeland som i dag. Departementet skal gjere endeleg vedtak i saka.


11.06.2018

Fylkesmannen har tatt stilling til om Stavanger bystyre sitt vedtak om plassering av brannstasjon i Lervig er lovleg

Saka blei brakt inn for Fylkesmannen til lovlegkontroll av tre bystyremedlemmer. Fylkesmannen har kome fram til at kommunen si vurdering av dei ulike plasseringsalternativa er lovleg, men understrekar samtidig at spørsmålet må avgjerast endeleg gjennom ein reguleringsprosess.


06.06.2018

Skjønsmidlar til retaksering av verk og bruk i kommunane

Ved handsaminga av statsbudsjettet for 2018 fatta Stortinget vedtak om å frita produksjonsutstyr og installasjonar for eigedomsskatt frå og med 2019.


31.05.2018

Det kommunale barnevernet skal styrkast

I perioden 2017–2024 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet eit kvalitets- og kompetanseløft i dei kommunale barneverntenestene. Tiltaka skal syta for at barn, unge og familiar møter tilsette med høg fagleg kompetanse og tenester av god kvalitet, uavhengig av kva kommune dei bur i.


30.05.2018

Fylkesmannen i Rogaland blir endå meir digital

Eitt av regjeringa sine satsningsområde er digitalisering. Det betyr at Fylkesmannen i Rogaland nå sender mest mogleg av utgåande post digitalt. Dette gjeld både privatpersonar og verksemder.


22.05.2018

Kommuneproposisjonen for 2019

Kommuneproposisjonen for 2019 blei lagt fram 15. mai. Vi har laga eit samandrag av hovudpunkta.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel