Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Fylkesmannen skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


25.05.2020

Overvann i byer og tettsteder - endring plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til endringer i plan- og bygningsloven med forslag til virkemidler for kommunene for å hindre skader og ulemper fra overvann. Forslagene innebærer opparbeidingsplikt for kommunale fellesanlegg og tiltak på eiendommene. 

14.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021 - viktige hovedpunkt

Revidert nasjonalbudsjett 2020 (RNB) og Kommuneproposisjonen for 2021 ble lagt fram 12. mai. Vi har laget et sammendrag av viktige hovedpunkt. Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Det er avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyg­gerne og gjelder både under dagens unntakssituasjon og når situasjonen normaliserer seg.

29.04.2020

Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager

Fylkesmannen i Rogaland har nylig sendt ut informasjon til kommunene om mulighet til å søke om skjønnsmidler til små, private barnehager i forbindelse med nedtrappingen av det øremerkede tilskuddet til bemanningsnormen i 2020.

28.04.2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avslår søknad om utgreiing av grensejustering mellom Karmøy og Haugesund

Aksjonsgruppa fastlands-Karmøy tok initiativ til å få utgreidd ei grensejustering av fastlands-Karmøy til Haugesund kommune. Det ønsker ikkje Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

22.04.2020

Fleire skal få eiga eigen bustad

Stortinget har vedtatt å auka Husbankens låneramme med 5 milliardar kroner. Det betyr at Husbanken har ei ramme på totalt 21 milliardar kroner i år.

21.04.2020

Økonomiske tiltak frå regjering og Storting retta mot kommunane i samanheng med virusutbrotet

Det er behandla ei rekkje Stortingsproposisjonar dei siste vekene som følgje av virusutbrotet av covid-19 med økonomiske tiltak også retta mot kommunane. Det kan vere lett å miste oversikta over alle tiltaka. Denne saka lyfter fram dei aller viktigaste tiltaka som er komne for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for kommunane så langt, med fokus spesielt på kommunane i Rogaland. 

21.04.2020

Informasjon om økonomisk støtte til utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfald

Miljødirektoratet gjev no støtte til utarbeiding av eigen kommunedelplan for naturmangfald gjennom forlenging av eit pågåande pilotprosjekt. Haugesund kommune har deltatt i dette i førre runde. Fylkesmannen i Rogaland håpar fleire av kommunane i fylket vårt vil søke om slike midlar.

16.04.2020

Retningslinjer til kommunale vedtak om smittevern

Fylkesmannen har fått i oppdrag å samle inn lokale vedtak om smittevern, herunder karanteneregler og å veilede om hvordan slike regler kan utformes slik at de er forholdsmessige og ellers i samsvar med smittevernloven. I denne artikkelen samler vi våre tilbakemeldinger på disse vedtakene.  

07.04.2020

Offentleglova: Krav om dokumentinnsyn i samband med koronapandemien

Kommunane får mange spørsmål om dokumentinnsyn i samband med handteringa av koronautbrotet. På grunn av stort arbeidspress kan det vere krevjande å behandle slike innsynskrav. Kva gjeld no?

02.04.2020

Samla sett har kommunane i Rogaland ein god økonomi

Førebelse KOSTRA-tal for 2019 syner at kommunane i Rogaland samla hadde eit driftsresultat i 2019 på 4,2 % av brutto driftsinntekter, mot 1,4 % for landet utanfor Oslo. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er tilnærma lik i 2019 som i 2018, og lågare enn for landet utanfor Oslo. Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter er også tilnærma lik i 2019 som i 2018, og høgare enn for landet utanfor Oslo. Dette syner at kommunane i Rogaland samla sett har ein god økonomi ved inngangen til året og noe handlefridom og reservar i møte med meir krevjande tider.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel