Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


15.03.2019

Forslag til nye læreplaner legges fram

Mandag 18. mars kl. 10 legger kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner frem forslagene til nye læreplaner i fag.

14.03.2019

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Tilskudd beregnet for barn, unge og voksne i grunnopplæringen.

01.03.2019

Regional samling for Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 3

Fylkesmannen inviterer til den første regionale samlingen for pulje 3 i satsingen IBSM.

27.02.2019

Regionale tilbud ved NORD universitet

Her søker du om opptak.

19.02.2019

Helsesista kommer! Kommer du?

Fylkesmannen i Nordland arrangerer Oppvekstkonferansen 2. og 3. april. Alle i Nordland som arbeider med barn og unge er velkomne!  

14.02.2019

Den virtuelle matematikkskolen (DVM)

Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et opplæringstilbud for elever i ungdomsskolen som har behov for større utfordringer.

13.02.2019

Styrerutdanning og videreutdanning for barnehagelærere 2019

Søk videreutdanning for barnehagelærere og styrerutdanningen, søknadsfrist 1.mars 2019.

11.02.2019

Eksamen grunnskole vår 2019

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag. Kommunene har ansvar for trekking av fag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-28.

07.02.2019

Høring Stoltenberg-utvalgets rapport

4. februar overleverte utvalgsleder Camilla Stoltenberg rapporten om kjønnsforskjeller i skolen, NOU 2019:3 Nye sjanser - bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

06.02.2019

Vuorbbe biejvijn!

Nordlánda Fylkkamánne savva gajkajda vuorbev samij almmukbiejvijn!Fylkesmannen i Nordland ønsker alle en riktig god samefolkets dag! 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel