Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


22.10.2019

Samarbeid skole og barnevern - revidert veileder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå ferdigstilt Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern. Veilederen retter seg både mot skole- og barnevernsektoren, og er en revidert versjon av tidligere skoleveileder.

21.10.2019

Stor deltakelse på fagsamling for samisklærere

Nordland har i en årrekke hatt god økning i det samiske elevtallet. Stadig flere barn får et samisk språktilbud i barnehagen og ønsker å fortsette med dette på skolen. I begynnelsen av oktober arrangerte Fylkesmannen fagsamling der nesten samtlige av fylkets samisklærere deltok.

02.10.2019

Kompetansepakke for innføring av fagfornyelsen

Nå er første kompetansepakke for å støtte innføringen av fagfornyelsen lansert. I forbindelse med dette lanserer Utdanningsdirektoratet en ny kompetanseportal.

01.10.2019

Fylkesmannen inviterer til den andre regionale samlingen for pulje 3 i satsingen IBSM side

Dette gjelder kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vefsn og Bodø som er deltakere i pulje 3. Fylkesmannen dekker foredragsholdere, dagpakker med forfriskninger, mellommål og lunsj. Maks deltakere fra hver kommune er 10 personer.

10.09.2019

GSI kurs høst 2019

Høsten betyr at grunnskoler og skoleeierne skal registrere data om skolen i Grunskolens informasjonssystem (GSI). Vi gjennomfører hver høst informasjonskurs om GSI til nye skoleledere og skoleeiere.

06.09.2019

Utlysning av kompetansemidler 2019

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2019-2020

27.08.2019

Eksamen 2019: bedre resultater i matematikk, men svake i sidemål

Resultatene fra eksamen i grunnskolen våren 2019 viser at antallet elever i Nordland som fikk karakteren 6 i matematikk økte med 50% fra i fjor. Samtidig viser resultatene at nesten dobbelt så mange fikk karakteren 1 og 2 i norsk sidemål, sammenlignet med 2018.

22.08.2019

Nordland først ute med viktig partnerskap mot mobbing

Flere samfunnsaktører har nå gått sammen i Norges første regionale partnerskap mot mobbing. Partnerskapet skal ha en mobbeforebyggende innsats fra barnehagenivå opp til høgskole- og universitetsnivå.

14.08.2019

Nytt til barnehage- og skolestart 2019

Forslag til endringer i barnehageloven og to nye fag i grunnskolen og videregående skole. Dette er noe av det som er nytt til barnehage- og skolestart høsten 2019.

14.08.2019

Fag- og timefordeling 2019-2020

I rundskrivet Udir-1-2019 finner du siste nytt om endringer i fag-og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel