Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


21.09.2018

Vil gi kommunene plikt til å tilby leirskole

Kunnskapsdepartementet ønsker å innføre en plikt for kommunene til å tilby leirskole.


20.09.2018

Ei uke igjen!

Gjennomføringsperioden for nasjonale prøver på 8. og 9. trinn er nå i sin andre uke. Neste fredag er siste frist for gjennomføring og scoring av leseprøver.


18.09.2018

Nordland har fått eget mobbeombud!

Mobbeombudet skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø.


10.09.2018

God veiledning gir tryggere nyutdannede lærere

Kunnskapsdepartementet kommer nå med anbefalinger om hvordan god veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere i skole bør gjennomføres.


07.09.2018

Kompetansemidler - barnehage 2018

I 2018 er det en endring i strukturen for kompetansemidlene som tildeles til kommuner og barnehager.


27.08.2018

Workshop om fagfornyelsen

Tirsdag 13. november arrangerer Fylkesmannen i samarbeid med Bodø og Vefsn kommuner, Utdanningsforbundet Nordland og KS Nordland en workshop om fagfornyelsen.


27.08.2018

Økt gjennomføring i videregående

Aldri før har flere elever fullført og færre stått utenfor videregående opplæring, viser de nyeste tallene fra Utdanningsdirektoratet.


27.08.2018

Skolene må bli flinkere til å oppfylle aktivitetsplikten sin

I fire av fem saker som fylkesmennene har vurdert, oppfyller ikke skolene aktivitetsplikten sin. Det er uakseptabelt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.


16.08.2018

Veiledning til PAS prøver

Utdanningsdirektoratet har utviklet 2 filmer med veiledning til PAS prøver. Administratorer og lærere som skal gjennomføre prøver, bør se disse før gjennomføringen.


15.08.2018

Tilskudd til utstyr for programmering i skolen

Offentlige og private skoleeiere kan nå søke om tilskudd til utstyr for programmering til bruk i klasserommet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel