Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


27.06.2019

Rana kommune får tvangsmulkt - skole gjennomførte ikke tiltak for elev

Rana kommune pålegges tvangsmulkt på 50.000 kroner og bøter på 3.000 kroner per døgn av Fylkesmannen i Nordland fordi en skole ikke har gjennomført nok tiltak for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø.

25.06.2019

Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø

I 2017 kom det endringer i opplæringsloven som skulle gi raskere hjelp til elever som ikke opplever at de har et trygt og godt skolemiljø. Etter lovendringen har Fylkesmannen mottatt langt flere henvendelser enn vi gjorde tidligere.

24.06.2019

Inn på tunet studietur

Er du kommuneansatt og ønsker å bli inspirert av andre kommuner som samarbeider med Inn på tunet-gårder om å gi et tilbud til ulike brukergrupper? Er du gårdbruker og ønsker å finne ut om Inn på tunet er en mulighet for din gård? Meld deg på vår Inn på tunet-studietur til Viken!

18.06.2019

Fellessensur grunnskole er ferdig

Fellessensuren for skriftlig eksamen i grunnskolen er nå ferdig. Skolene kan hente karakterer i PAS- eksamen

07.06.2019

Tilsyn med skoler og barnehager

- Våre tilsyn skal bidra til læring, og de fleste skoler og kommuner opplever tilsyn som nyttig. De er fornøyde over å få en rapport og flere bruker tilsynsrapporten som et hjelpemiddel i å utvikle skolene i Nordland, sier Gunn Skjerve, underdirektør på Oppvekst- og utdanningsavdelinga.

15.05.2019

Kapasitetsproblemer med Lexin

Lexin har kapasitetsproblemer og kan være nede kortere eller lengre perioder under eksamensavviklingen.

13.05.2019

Spesialundervisning for voksne

Tall Fylkesmannen har gjennomgått viser at det har vært en betydelig nedgang i antall personer med vedtak om spesialundervisning for voksne i Nordland etter 2011. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved om voksne med særlige behov får den opplæringen de trenger for å mestre samfunnet og dagliglivet.

09.05.2019

Veiledning av nyansatte lærere i barnehage og skole

Kvalifisert veiledning av nyutdannede skaper en god overgang fra utdanning til yrkesutøving. Nå har Utdanningsdirektoratet samlet gode tips og eksempler i en ny veileder.

02.05.2019

Tilbud om tospråklig opplæring i matematikk og naturfag på 8. og 9. trinnsnivå

NAFO gjennomfører skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 et pilotprosjekt med nettbasert undervisningstilbud som supplement til vanlig undervisning. Elevene kan få støtte på språkene norsk, arabisk, tigrinja og somali.

23.04.2019

Si din mening om de nye læreplanene!

Utdanningsdirektoratet har laget en nettside med forslag til hvordan skoleeiere, skoler og andre kan arbeide med høringen om nye fagplaner.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel