Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.

22.10.2020

Oppstart av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Denne høsten starter Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med Kick-off konferanser og pilotering i utvalgte kommuner.

21.10.2020

Oppstartskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped inviterer Fylkesmannen til regional oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

14.10.2020

Stenging av barnehager og skoler ved smitte

Kommunen bør unngå å stenge barnehager og skoler som et generelt forebyggende smitteverntiltak ved utbrudd.

09.10.2020

Foreldreundersøkelsen i barnehagen

Får foreldre og foresatte mulighet til å si sin mening om barnehagetilbudet og barnas trivsel?

05.10.2020

Workshop 3 - fagfornyelsen

I samarbeid med Bodø og Vefsn kommune, Utdanningsforbundet og KS inviterer vi til den tredje workshopen om fagfornyelsen!

29.09.2020

Oppdaterte smittevernveiledere

Smittevernveilederne for barnehage og skole ble oppdatert 28. september.

29.09.2020

Åpningstider og stenging i barnehager og skoler

Det er mange som har spørsmål om åpningstider og stenging i barnehager og skoler som følge av fravær av personell(ved bl.a. sykdom og karantene) som et smitteverntiltak. Hva som ligger i smitteverntiltak og smittevernhensyn har Kunnskapsdepartementet klargjort i teksten under.

26.09.2020

Møte med Ungdommens fylkesråd

Inegnting om oss, uten oss! Ungdommens fylkesråd har hatt møte med flere representanter fra fylkesmannen i Nordland. 

25.09.2020

Inkluderende barnehage- og skolemiljø pulje 4

Første regionale fagdag for deltagere fra Bodø, Meløy, Vega og Røst.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel