Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


16.11.2018

Skolegudstjenester

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske.


13.11.2018

Presentasjoner fra workshop om fagfornyelsen 13. november 2018

En heftig og flott dag om fagfornyelsen er gjennomført. Her finner dere presentasjonene fra workshopen 13. november 2018.


09.11.2018

Inkluderende barnehage- og skolemiljø - pulje 4

Ny pulje med kompetanseheving for skoler og barnehager i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og gode barnehage- og skolemiljø.

 


07.11.2018

Endret gjennomføringsperiode for nasjonale prøver 2019

Fra høsten 2019 endres gjennomføringsperioden for nasjonale prøver på 5. trinn, slik at alle nasjonale prøver gjennomføres i samme periode.


23.10.2018

Støttemateriell til arbeid med overordnet del

Utdanningsdirektoratet har nå publisert støttemateriell for arbeid med overordnet del.


18.10.2018

Skisser til nye læreplaner

Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut skisser til nye læreplaner. Frem til 14. november er det mulighet for å komme med innspill.


15.10.2018

Norge har størst kjønnsforskjeller i fullføring av videregående av alle OECD-land

To rapporter som Stoltenberg-utvalget har bestilt, viser at Norge har store kjønnsforskjeller når det gjelder fullføring av videregående opplæring.


07.10.2018

Bli med på foreldreundersøkelsen i barnehagen

Fra 1. november kan barnehager invitere foreldre til å svare på foreldreundersøkelsen.


05.10.2018

Kompetansemidler til mottak av flyktninger i alderen 6-18 år

Det kan nå søkes om kompetansemidler.


21.09.2018

Vil gi kommunene plikt til å tilby leirskole

Kunnskapsdepartementet ønsker å innføre en plikt for kommunene til å tilby leirskole.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel