Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


07.07.2020

Utlysning av kompetansemidler 2020

Nå kan det søkes om kompetansemidler (tidligere tilretteleggingsmidler) for 2020-2021

26.06.2020

Tilbud i barnehager og SFO gjennom sommeren

Noen barn trenger et tilbud også gjennom sommeren. De fleste kommuner har et tilbud for barn i barnehagealder og de yngre elevene også på sommeren. Det er ikke laget egne regler for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som skal jobbe når barnehager og SFO holder stengt i sommer.

16.06.2020

Husk datainnsamling om corona i BASIL og GSI


27.05.2020

Reviderer smittevernveilederne for barnehage og skole


18.05.2020

Reviderte råd om håndvask i barnehage og skole

Folkehelseinstituttet har revidert sine råd om håndvask i barnehager og skoler for å unngå såre og tørre hender.

30.04.2020

Tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner i forbindelse med fridagene i mai og juni

Tilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov i fridagene i mai og juni må avklares lokalt.

29.04.2020

Foreslår lovfestet aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø

Regjeringen har idag lagt frem en proposisjon med flere forslag til lovendringer i barnehageloven, opplæringsloven og flere andre lover. Blant annet foreslår regjeringen å innføre en aktivitesplikt for å sikre barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø.

22.04.2020

Kompensasjon til private barnehager for refundert foreldrebetaling

Private barnehager skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med  foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage.

21.04.2020

Åpningstider i barnehage og skole

Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn. Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene om å drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

14.04.2020

Ansatte i barnehage på lista over samfunnsviktige funksjoner

Ansatte i barnehagen og på skolens 1. til 4. trinn regnes fra 13. april som samfunnsviktige yrkesgrupper som kan få tilbud om plass i barnehage og SFO/skole.

Flere nyheter