Marine verneområde

Småsei, Vevangstrømmen Foto: Magnus Tornes
Småsei, Vevangstrømmen Foto: Magnus Tornes

Naturmangfaldlova inneheld heimel for å kunne verne natur etter fleire kategoriar. Marine verneområde etter § 39 er ein eigen vernekategori for vern som berre omfattar sjøområde. Marine verneområde kan opprettast for å ta vare på marine verneverdiar, også naturverdiar som landlevande artar er avhengige av.

Verneformålet kan omfatte verdiar knytt til sjøbotn, vass-søyla, overflata eller ein kombinasjon av desse.

I eit verneområde i sjø må ingen foreta seg noko som forringar verneverdiane som går fram av verneformålet. Eit verneområde i sjø kan vernast mot all verksemd, forureining, tiltak og bruk, men med dei avgrensingane som følger av folkeretten. Restriksjonar på aktivitet skal stå i forhold til verneformålet.

Alle verneområde har ei verneforskrift som omtalar føremålet med vernet og avgrensing av verneområdet. Vidare regulerer verneforskrifta bruken av området. Restriksjonsnivået for vernet blir utgreidd nærare i det vidare arbeidet med marint vern.


14.10.2019

Referat frå første møte i arbeidsgruppa – marint vern Giske

Første møte blei held 17.10.19 på Alnes fyr. Her vart mandatet for gruppa stadfesta. Møte omhandla hovudsakeleg kva slags kunnskap som trengs for det vidare arbeidet med marint vern i Giske kommune. Sjå vedlegg for møtereferat.

20.08.2019

Oppsummering av høyringsinnspel på oppstartsmelding for marint vern Giske

Det kom inn 13 høyringsinnspel på oppstartsmeldinga. Innspela kan lastast ned og lesast frå denne sida.

04.06.2019

Oppstartsmelding arbeid med marint vern i Giske

Fylkesmannen melder med dette oppstart av arbeidet med marint vern i Giske kommune i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 42.

04.06.2019

Arbeid med marint vern - Giske

Eitt sjøområde i Giske skal vurderast som eit marint verneområde. Planområdet ligg i sin heilheit i Giske kommune i Møre og Romsdal fylke, og er omlag 68 km2 stort. Området omfattar sjøområdet mellom Giske, Valderøy og vestsida av Vigra. Giskerevet og områda vest og aust for dette er med.


Kontaktpersonar

Bakgrunn

Noreg er ein av 195 nasjonar i verda som har signert Konvensjonen om biologisk mangfald.

FN-avtala har som mål å ta vare på det biologiske mangfaldet og bruke biologiske ressursar på ein berekraftig og rettferdig måte. Avtalen forpliktar landa til å verne minst 17 prosent av landareala og 10 prosent av sjøareala sine.

Som oppfølging av den marine delen av avtalen ble det i 2001 nedsett eit breitt samansett rådgivande ekspertutval, som hadde i oppgåve å finne fram til egna norske kyst- og havområde som kunne inngå i marint vern.

Saksgang - marint vern

Fylkesmannen legg opp til følgande hovudpunkt i den vidare saksbehandlingsprosessen:

  1. Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppsummere innspel til oppstartsmeldinga.

  2. Det blir oppretta en arbeidsgruppe med lokale brukarar for arbeidet med marint vern.

  3. Gjennomføring av informasjonsmøte.

  4. Fylkesmannen utarbeider, i samråd med arbeidsgruppa, eit forslag til marint vern.

  5. Oversending av forslaget til Miljødirektoratet for fagleg gjennomgang.

  6. Etter den faglege gjennomgangen utarbeider Fylkesmannen, i samråd med arbeidsgruppa, et framlegg for marint vern som blir sendt ut på ei brei offentleg høyring.

  7. Fylkesmannen oppsummere høyringsfråsegner og gir ei tilråding til Miljødirektoratet.

  8. På bakgrunn av høyringsfråsegner og tilrådinga frå Fylkesmannen utarbeider Miljødirektoratet ei tilråding som blir sendt Klima- og Miljødepartementet (KLD).

  9. KLD samrår seg med dei andre departementa, og endeleg vedtak blir fatta av Kongen i statsråd.