Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påverke faktorar som direkte eller inndirekte fremjar helse og trivsel i befolkninga, førebyggjer psykisk og somatisk sjukdom, skade eller liding, eller som vernar mot faktorar som trugar helsa. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for ei jamnare fordeling av faktorar som direkte eller indirekte påverkar helsa. 

God folkehelse er eit felles ansvar

Førebyggjande og helsefremmande arbeid er viktig både i og utanfor helsesektoren. Folkehelselova gir fylkeskommunane og kommunane eit hovudansvar for det breie samfunnsretta folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Fylkesmannen skal bidra til å gjennomføre statlege satsingar på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre ei berekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er eit sentralt verkemiddel. Gjennom råd og rettleiing til kommunar og andre aktørar skal Fylkesmannen vere med på å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlege planar. Fylkesmannen skal bidra til forpliktande samhandling mellom aktørane.

Fylkesmannen kan dessutan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller pliktene sine på folkehelseområdet.

Vis meir


27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unge si psykiske helse

Barn og unge mellom 0-25 år skal oppleve god psykisk helse og god livskvalitet, og dei som treng det skal få eit godt behandlingstilbod.

21.06.2019

Hepatitt C skal eliminerast som folkehelseproblem i Noreg

Førekomsten av hepatitt C skal reduserast med 90 prosent innan utgonga av 2023, og ingen i Noreg skal døy eller bli alvorleg sjuke som årsak av hepatitt C-virus.

29.05.2019

Oppdatert informasjon om jodtablettar

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har sendt ut oppdatert informasjon til publikum og helsepersonell om jodtablettar ved atomulykker.

10.04.2019

Folkehelse i kommunane

På Fylkesmannen i Vestland si heimeside finn du folkehelseoversiktane til kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane.

29.03.2019

Ungdom får tilbod om vaksinasjon mot smittsam hjernehinnebetennelse

Fylkesmannen i Vestland har på førespurnad frå Folkehelseinstituttet (FHI) kartlagt kommunane sitt tilbod om vaksinasjon mot smittsam hjernehinnebetennelse.

22.03.2019

Gode grep for godt folkehelsearbeid

Kva er viktige føresetnader for å vareta folkehelseoppdraget og korleis kan styresmaktene støtte opp under arbeidet lokalt?

05.03.2019

Barn og unge er ikkje nok fysisk aktive

Korkje 6-, 9- eller 15-åringane har blitt meir aktive i perioden frå 2005 til 2018.

04.03.2019

Folkehelseprofilane 2019

Tema for folkehelseprofilane er tryggleik og trivsel i oppveksten.

04.03.2019

Ny fagleg retningsline for mat og måltid i barnehagen

Barnehagen bør legge til rett for minst tre faste måltid om dagen, god tid til å ete og sikre at det er nok frukt og grønt på menyen. Dette er nokre av oppmodingane som Helsedirektoratet gir i den nye faglege retningslina «Anbefalinger for mat og måltider i barnehagen».

22.01.2019

Berre du... - hjelp til å endre helsevanar og livsstil

«Bare du» er ei ny nettside som kan hjelpe deg til ein sunnare kvardag. Helsedirektoratet har samla eigne «kom-i-gang-verktøy» for mellom anna betre kosthald, røykeslutt og fysisk aktivitet.

Fleire nyhende