Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene i 2019

Tilskuddet er ett av tiltakene i Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019 og skal stimulere til å utvikle og styrke de kommunale tjenestene. 

Det er et mål at kommunene på sikt skal ta over flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og at hovedtyngden av habiliterings- og rehabiliteringsinnsatsen skal skje i kommunene. Utfordringene er omtalt i stortingsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste», kapittel 21. Utviklingen av tjenestene skal skje i samsvar med de krav og anbefalingene som er gitt i «Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator».

Det er et uttalt krav av kommunene skal ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering.

Delmål:

 • Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske mestringsevne.
 • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.
 • Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.
 • Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.
 • Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, herunder styrke koordinatorrollen.
 • Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater.

Målgruppe

Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Tildelingskriterier

Tildelingen av tilskudd skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene. Vi vurderer forventet måloppnåelse opp mot målene for tilksuddsordningen, og om søknaden viser

 • at det er iverksatt tiltak for å lage eller oppdatere en overordnet plan for habilitering og rehabilitering for kommunen
 • hvordan kommunen har sikret seg en oversikt over innbyggerne sine behov for rehabilitering og habilitering, og utvikler et tilbud i samsvar med behovet, både når det gjelder fagkompetanse og kapasitet
 • hvordan de planlagte tiltakene skal bidra til å oppfylle krav og anbefalinger gjengitt i «Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator», og kriterier for måloppnåelse under pkt. 5 i regelverket for tilskuddsordningen
 • hvordan kommunen har formalisert samarbeid med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten
 • at koordinerende enhet er sentral i planarbeidet med kommunens re-/habiliteringsplan
 • at søknaden er forankret på rådmannsnivå

I tillegg til de særskilte kravene i regelverket for ordningen, er det også lagt til grunn kommunal egenfinansiering. Dette må fremgå av søknaden. Det legges også til grunn en kommunal egenfinansiering. Tilskuddsmidlene skal gå til stimulering av opptrapping i kommunen og det må synliggjøres i finansieringsplanen for tiltaket hvordan kommunen vil styrking eller omstilling i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene sine.

Hvordan søke

Eget søknadsskjema skal benyttes, se under "Dokument" til høyre i artikkel.  Søknaden sendes per post til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg, eller på e-post til fmvtpost@fylkesmannen.no

Rapportering på mottatt tilskudd

Krav til rapportering og rapporteringsfrist vil fremgå av tildelingsbrevet. Skjema for rapportering legges ut på Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sin hjemmeside i starten av 2020. Se eget rapporteringsskjema for mottatt tilskudd i 2019 til høyre for artikkelen. 

Viktige dokumenter

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, IS-2651

Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 64, Styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Søknadsfrist:
01.04.2019 23:00:00
Målgruppe:
Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen, Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommuner i Vestfold og Telemark
Rapporteringsfrist:
01.04.2020 23:00:00