Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontora sosialt og økonomisk vanskelegstilte som har behov for sosiale tenester, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon.
15. feb 15. feb 258 millioner til klimatiltak Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak
15. feb 15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2020 Foretak med produksjonsdyr i landbruket, kommuner og lokalsamfunn.
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontora
15. feb 15. feb 258 millioner til klimatiltak
15. feb 15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2020
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
01. mar 01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2020