Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2019 Pasienter som trenger lindrende behandling ved livets slutt, og deres pårørende
01. mar 01. mar Tilskudd til tros- og livssynssamfunn Tros- og livssynssamfunn
01. mar 01. mar Svømmeopplæring i barnehager Kommuner, barnehageeiere og frivillige organisasjoner
08. mar 08. mar Kommunalt rusarbeid 2019 Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
01. apr 01. apr Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2019 Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom, og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager.
01. apr 01. apr Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene i 2019 Pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppenes behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
01. apr 01. apr Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2019 Primærmålgruppen er ledere, ansatte, personer som jobber i helse- og omsorgstjenesten, inklusive psykisk helse og rustjenester. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Sekundærmålgruppe er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenester, inklusive psykisk helse- og rustjenester og deres pårørende.
Søknadsfrist Tittel
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2019
01. mar 01. mar Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
01. mar 01. mar Svømmeopplæring i barnehager
08. mar 08. mar Kommunalt rusarbeid 2019
01. apr 01. apr Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2019
01. apr 01. apr Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene i 2019
01. apr 01. apr Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2019