Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


10.12.2019

Hva har det amerikanske 50-talls kjøkkenet med jordvern å gjøre?

Sammenhengene er flere enn vi aner. Jordvernkonferansen for Telemark og Vestfold satt fokus på samfunnsplanleggingen og jordvernet sin plass i dette.

25.10.2019

Nye kommunenummer frå 2020

Ved nyttår slår fylkane Vestfold og Telemark seg saman, og det medførar nytt fylkesnummer og nye kommunenummer.

10.10.2019

Kurs i bruk av smågnagemidler

Det holdes kurs på Gjennestad lørdag 30. november 2019 kl 10.00. Les mer for informasjon og påmelding.

26.09.2019

Inspirasjonsdag om mat for eldre

Landbruks- og matdepartementet arrangerer inspirasjonsdager om mat for eldre i Skien 5. november. Seminaret er gratis for alle som jobber med matomsorg.

30.08.2019

Drenering - Fortsatt bra med midler igjen

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass en vannmettet jord og er dermed et godt tiltak til å redusere klimagassutslippet fra jordbruket.

21.06.2019

Har kartlagt reserveareal for grasdyrking

Tørkesommaren i fjor gav grunn til å finne fôr på nye stader, eller i praksis - finne tilbake til 'gamle' areal, som av ulike årsaker var gått ut av drift. Det oppstod eit behov for oversikt over slike reserveareal i heile landet.

21.06.2019

Jordvernkonferanse

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark planlegger en stor Jordvernkonferanse på Verdens jorddag 5. desember 2019 i Ælvespeilet i Porsgrunn.

28.05.2019

Fylkesmannen har nominert Vestfold bondelag til OSPA-prisen 2019

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) deler hvert år ut en pris for fremragende sikkerhetsarbeid. OSPA står for Outstanding Security Performance Awards, og prisen deles ut på sikkerhetskonferansen til NSR i september.

21.05.2019

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Vestfold 20 mai

I etterkant av jordbruksoppgjøret besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad grøntfylket Vestfold.

20.05.2019

Fagdag beitebruk

En av satsingsområdene i det nye regionale næringsprogrammet for landbruk i Vestfold og Telemark (RNP 2019 - 2022) er grovfôrbasert husdyrbruk.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel