Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


24.09.2020

Årets lokalmatgründer er frå Færder kommune i Vestfold og Telemark

Bernt, Edvard og Anstein Freberg er tre brødrar som i 2012 starta med aspargesproduksjon. Dei dyrkar aspargesen på lett og varm jord på Hvasser, lengst ut mot kysten av Oslofjorden. Hvasser asparges får prisen i år for å vise veg for dei beste råvarene som me bør eta når det er sesong i Noreg.  

14.09.2020

Funn av CWD på Hardangervidda

Ein villreinbukk skoten under jakt på Hardangervidda er stadfesta smitta av CWD (skrantesjuke).

11.09.2020

Stønad til skognæringa for å oppretthalde hogst i 2020 etter utbrotet av koronavirus

Stortinget tildelte skogbruksnæringa i vår ei ekstraordinær tiltakspakke på 50 mill. kroner for å støtte skogbruket i ein situasjon der koronapandemien skapte og endringar i marknaden for tømmer. I første omgang tildelte Landbruksdirektoratet 30 mill. kr til fylka der Vestfold og Telemark ble tildelt om lag 3 mill. kr.

10.09.2020

Ønsker de ny inspirasjon og fokus på matglede og måltidshygge?

Då kan de få besøk av Matgledekorpset. Matgledekorpset besøker institusjoner for å inspirere og komme med idéer som kan gi auka mat- og måltidsglede for eldre som bur der, og dessuten heimeboende som er knytt til heimetjenesten.

07.09.2020

Presseinvitasjon: H.K.H. Kronprins Haakon besøker Stokke i Sandefjord kommune 9. september 2020

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker i uke 37 og 38 seks fylker langs norskekysten. Formålet med reisen er å møte mennesker og miljøer for å lytte til deres erfaringer og lære om utfordringene de har møtt etter at pandemien traff landet i mars.  

02.09.2020

Auka førekomst av borkbiller - Korleis kan vi førebyggje skadar og redde tømmerverdiar?

Det er aukande førekomst av granborkbiller i vårt fylke. Samtidig er skogen framleis stressa etter tørkesommaren 2018. Kombinasjonen auka billebestand og svekka skog gir grunn til bekymring for granskogen i hogstklasse 4 og 5.

13.08.2020

Informasjonsmøte om tilskuddsordningene for å motvirke ensomhet blant eldre

Det var stor interesse for de to nye tilskuddsordningene «Aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet blant eldre». 60 personer deltok ved fysisk oppmøte og 25 deltok på videooverføring. 

05.08.2020

Skien og Tønsberg bygde ned mest jordbruksareal i fylket i 2019

Av kommunane i fylket vårt er Skien og Tønsberg blant dei 20 kommunane i Noreg med høgaste tal på nedbygging av dyrka jord.

31.07.2020

Almesjuken slår til - kva gjer vi?

I Sandefjord blei det nyleg funne daude og svekka tre på grunn av almesjuken. Kva gjer vi når almesjuken slår til? Professor emeritus Halvor Solheim har svar.

02.07.2020

Urbant landbruk i historiske hagar

Urbant landbruk aukar livskvaliteten i tette byer og bidrar til berekraftig utvikling.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel