Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


02.07.2020

Urbant landbruk i historiske hagar

Urbant landbruk aukar livskvaliteten i tette byer og bidrar til berekraftig utvikling.

02.07.2020

Nytt fylke, ny skogstatistikk

Årsmeldinga for skogbruket i 2019 er skrive samla for Vestfold og Telemark, sjølv om vi formelt vart eit nytt fylke fyrst frå og med 1. januar 2020.

01.07.2020

Ei forteljing om ein sjeldan skatt

Landslaget for Telemarksfe har tatt eit krafttak for å redde Telemarkskua ut av ein kritisk trua situasjon. Avlsarbeidet er forbetra og styrka i tillegg til at nye produkt har kome på banen i prosjektperioden. Ein fellesinnsats over fleire år har gitt gode resultat.

30.06.2020

Breisnutebille - ny skadegjerar som må fylgjast opp

I fjor haust vart det oppdaga ein ny skadegjerar på granplanter i Vestfold og nokre andre stadar på Austlandet. Forskarar ved NIBIO slo fast at det var snakk om arten Strophosoma capitatum, ei breisnutebille som ikkje har norsk namn.

29.06.2020

Meir statistikk i NIBIO sitt arealbarometer

NIBIO har kome med ein ny versjon av sitt web-baserte arealbarometer. Arealbarometeret gir oversikt over produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk samt korleis areala blir brukte.

29.06.2020

Utarbeiding av skogbrannfarekart

Etter oppdrag frå Fylkesmannen i Oslo og Viken har vi i samarbeid med ulike fagpersonar i dei to fylkesmennene utarbeida to ulike skogbrannfarekart som eit verktøy for blant anna å forenkle planlegginga av sløkkingsarbeid basert på kunnskap eit slikt kart formidlar.

19.06.2020

Forslag til endringar i forskrift om regionale miljøtilskot i jordbruket, Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sender på høyring eit forslag til endringar av forskrift av 14. mai 2019 nr. 621om regionale miljøtilskot i jordbruket, Vestfold og Telemark.

11.06.2020

Nytt kortkurs i bruk av plantevernmidlar i nærleiken av vatn.

Mattilsynet har endra reglane for bruk av plantevernmidlar i nærleiken av vatn. Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells held eit kortkurs i samband med desse endringane.

10.06.2020

Ekstraordinært tilskot for å oppretthalde hogstaktivitet i skogbruket

Landbruks- og matdepartementet har fastsette ein ny førebels forskrift. Tilskotsordninga inneber 50 millionar og skal bidra til at skogeigarar i auka grad sysselset skogentreprenørar med helmekanisk driftsutstyr eller taubane. 

28.05.2020

Følg med på vårflaumen

-Vi vil oppmoda folk om å sikre bygningar og anna som ligg tett på elveleia i forbindelse med fare for vårflaum. Det er mykje snø i fjellet som kan smelta på kort tid. Det seier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Flere nyheter Få nyhetsvarsel