Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


02.04.2020

Koronaloven: Oversikt over gjeldende regelverk

Etter utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) kommer det stadig nye, midlertidige nasjonale forskrifter – og det vedtas også endringer i de forskriftene som er gitt.

01.04.2020

Regjeringa gjer det meir lønsamt å kombinere dagpengar og sesongarbeid i landbruket

Det er no vedteke ei ordning der det vert opna for å kombinere dagpengar og sesongarbeid. I praksis vert dette gjort ved at dagpengemottakrane berre treng å føre opp halvparten av timane på meldekortet sitt.

01.04.2020

Fylkesmannens ukentlige møte med kommunene

Fylkesmannen ber alle kommunene i fylket om å anslå hvor store ekstrautgifter de har og vil få i forbindelse med koronautbruddet. Fristen for tilbakemeldingen er 15. april. Dette var et av flere temaer på Fylkesmannens ukentlige møter med kommunene i forbindelse med koronasituasjonen.

30.03.2020

Hvem svarer på hva i koronasaker?

Fylkesmannen får daglig flere titalls eposter, telefoner og nettspørsmål om koronarelaterte saker – men må noen ganger sende henvendelser, spørsmål og innspill videre – rett og slett fordi vi ikke er rett adressat.

27.03.2020

Endra forskrift gjer det mogleg å forlenge opphaldstida til utanlandske sesongarbeidarar som er i landet og arbeider i landbruket

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) vedtok 24. mars 2020 ei midlertidig bestemming (ny § 6-3a) i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingars tilgang til riket og deira opphald her (utlendingsforskrifta).

26.03.2020

Autorisasjonskurs for plantevernmiddel i koronatider

Koronasituasjonen har medført problem når det gjeld gjennomføring av autorisasjonskurs for plantevernmiddel. 

25.03.2020

Viktig informasjon til deg som er bonde i Vestfold og Telemark

Ein stor takk til alle som produserer mat i fylket vårt.

23.03.2020

Treng du arbeidskraft i landbruket – eller ønskjer å bidrege med arbeidskraft?

Landbruksavdelinga samarbeider med organisasjonane i landbruket og NAV for effektiv formidling av tilgang på og trong for arbeidskraft til landbruket.

22.03.2020

Aldri var vi bedre!

"La oss gjør alt vi kan for at konsekvensene blir så små som mulig. Det gjør vi hvis alle følger myndighetens råd." Det skriver fylkesmann Per Arne Olsen i en kronikk du kan lese her.

19.03.2020

Fylkesmannen tar ytterligere grep for å hjelpe kommunene

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avlyser alle stedlige tilsyn innen barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern. I tillegg utsetter miljøvernavdelingen og beredskapsstaben alle tilsyn fram til 1. juni 2020.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel