Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


12.04.2019

Skogbrannfare i Vestfold og Telemark

Meteorologisk institutt varsler om skogbrannfare over store deler av Vestfold og Telemark.

29.03.2019

Utvalt kulturlandskap på film, bilete og ord

Sett av onsdag 3. april! Vi inviterer alle interesserte til premiere på filmen om det utvalde kulturlandskapet i Hjartdal og Svartdal.

15.03.2019

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019 – 2022

Regionalt næringsprogram for landbruket er utarbeidet for perioden 2019–2022 for det nye fylket Vestfold og Telemark.

08.03.2019

Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2019 – Ber om kandidater fra Vestfold og Telemark

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark til Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen 2019. Fristen for å melde inn et begrunnet forslag til Fylkesmannen er tirsdag 26. mars 2019.

07.03.2019

Nasjonal jordvernpris 2019 – Ber om kandidater fra Vestfold og Telemark

Fylkesmannen ber om forslag til kandidater fra Vestfold og Telemark til nasjonal jordvernpris 2019. Fristen for å melde inn et begrunnet forslag til Fylkesmannen er tirsdag 26. mars 2019.

01.03.2019

Utlysing av tilskot mv i landbruket 2019

Fylkesmannen har oppgåver knytt til forvalting av ei rekkje tilskotsordningar innan jord- og skogbruk. Sjølv om Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har blitt eitt embete, skal midlane i landbruket fordelast på to fylker i 2019.

25.02.2019

Høring av Regionalt miljøprogram i jordbruket

Regionalt miljøprogram inneholder forslag til felles tilskuddsordninger for Vestfold og Telemark. De vesentlige ordningene foreslås videreført. 

10.01.2019

Telemarkinger skal servere fjellmat og heftige naturopplevelser i Berlin

I fjor reiste bedrifter fra Fjell Norge til den Grüne Woche i Berlin. Dette ga mersmak og nå reiser nye bedrifter til årets landbruks- og matmesse i den tyske hovedstaden.

04.01.2019

Produksjonstilskot 2018 – HUGS frist for etterregistreringer 10. januar

Søknader om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid hadde i 2018 søknadsfristar 15. mars og 15. oktober. Alle føretak som har levert søknad innan fristen, kan etterregistrere enkelte opplysningar i søknaden innan 10. januar 2019.

02.01.2019

Høyring av forvaltningsplan for Utvalt kulturlandskap i jordbruket

Fylkesmannen sender med dette forslag til forvaltningsplan for Utvalt kulturlandskap (UKL) i Hjartdal og Svartdal på høyring. Forvaltningsplanen skal vere ein rettleiar for grunneigarar, brukarar og forvaltninga om å ta vare på kulturlandskapet i Hjartdal og Svartdal.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel