Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


14.09.2020

Funn av CWD på Hardangervidda

Ein villreinbukk skoten under jakt på Hardangervidda er stadfesta smitta av CWD (skrantesjuke).

11.09.2020

Stønad til skognæringa for å oppretthalde hogst i 2020 etter utbrotet av koronavirus

Stortinget tildelte skogbruksnæringa i vår ei ekstraordinær tiltakspakke på 50 mill. kroner for å støtte skogbruket i ein situasjon der koronapandemien skapte og endringar i marknaden for tømmer. I første omgang tildelte Landbruksdirektoratet 30 mill. kr til fylka der Vestfold og Telemark ble tildelt om lag 3 mill. kr.

10.09.2020

Ønsker de ny inspirasjon og fokus på matglede og måltidshygge?

Då kan de få besøk av Matgledekorpset. Matgledekorpset besøker institusjoner for å inspirere og komme med idéer som kan gi auka mat- og måltidsglede for eldre som bur der, og dessuten heimeboende som er knytt til heimetjenesten.

07.09.2020

Presseinvitasjon: H.K.H. Kronprins Haakon besøker Stokke i Sandefjord kommune 9. september 2020

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøker i uke 37 og 38 seks fylker langs norskekysten. Formålet med reisen er å møte mennesker og miljøer for å lytte til deres erfaringer og lære om utfordringene de har møtt etter at pandemien traff landet i mars.  

02.09.2020

Auka førekomst av borkbiller - Korleis kan vi førebyggje skadar og redde tømmerverdiar?

Det er aukande førekomst av granborkbiller i vårt fylke. Samtidig er skogen framleis stressa etter tørkesommaren 2018. Kombinasjonen auka billebestand og svekka skog gir grunn til bekymring for granskogen i hogstklasse 4 og 5.

13.08.2020

Informasjonsmøte om tilskuddsordningene for å motvirke ensomhet blant eldre

Det var stor interesse for de to nye tilskuddsordningene «Aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet blant eldre». 60 personer deltok ved fysisk oppmøte og 25 deltok på videooverføring. 

05.08.2020

Skien og Tønsberg bygde ned mest jordbruksareal i fylket i 2019

Av kommunane i fylket vårt er Skien og Tønsberg blant dei 20 kommunane i Noreg med høgaste tal på nedbygging av dyrka jord.

31.07.2020

Almesjuken slår til - kva gjer vi?

I Sandefjord blei det nyleg funne daude og svekka tre på grunn av almesjuken. Kva gjer vi når almesjuken slår til? Professor emeritus Halvor Solheim har svar.

02.07.2020

Urbant landbruk i historiske hagar

Urbant landbruk aukar livskvaliteten i tette byer og bidrar til berekraftig utvikling.

02.07.2020

Nytt fylke, ny skogstatistikk

Årsmeldinga for skogbruket i 2019 er skrive samla for Vestfold og Telemark, sjølv om vi formelt vart eit nytt fylke fyrst frå og med 1. januar 2020.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel