Landbruk og mat

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Fylkesmannen skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Fylkesmannen skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Fylkesmannen støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir


10.10.2019

Kurs i bruk av smågnagemidler

Det holdes kurs på Gjennestad lørdag 30. november 2019 kl 10.00. Les mer for informasjon og påmelding.

26.09.2019

Inspirasjonsdag om mat for eldre

Landbruks- og matdepartementet arrangerer inspirasjonsdager om mat for eldre i Skien 5. november. Seminaret er gratis for alle som jobber med matomsorg.

23.09.2019

Drenering - ny versjon av vedtaksmaler i Agros

Det er gjort noen endringer i vedtaksmalene for Drenering i Agros. Den nye versjonen av vedtaksmalene vil være tilgjengelig i Agros fra 20.09.

19.09.2019

Agros - ny versjon

Det er nå lagt ut en ny versjon av Agros. Den nye versjonen inneholder både nye funksjoner, endringer og mindre feilrettinger

18.09.2019

ØKS - oppgradering til versjon 11.4

Oppgradering av ØKS til versjon 11.4 skal ha rettet noen feil og problemer, og forenklet litt på et par punkter.

30.08.2019

Drenering - Fortsatt bra med midler igjen

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass en vannmettet jord og er dermed et godt tiltak til å redusere klimagassutslippet fra jordbruket.

21.06.2019

Har kartlagt reserveareal for grasdyrking

Tørkesommaren i fjor gav grunn til å finne fôr på nye stader, eller i praksis - finne tilbake til 'gamle' areal, som av ulike årsaker var gått ut av drift. Det oppstod eit behov for oversikt over slike reserveareal i heile landet.

21.06.2019

Jordvernkonferanse

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark planlegger en stor Jordvernkonferanse på Verdens jorddag 5. desember 2019 i Ælvespeilet i Porsgrunn.

28.05.2019

Fylkesmannen har nominert Vestfold bondelag til OSPA-prisen 2019

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) deler hvert år ut en pris for fremragende sikkerhetsarbeid. OSPA står for Outstanding Security Performance Awards, og prisen deles ut på sikkerhetskonferansen til NSR i september.

21.05.2019

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Vestfold 20 mai

I etterkant av jordbruksoppgjøret besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad grøntfylket Vestfold.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel