Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


02.04.2019

Saksbehandlingstid og restansesituasjonen på helse- og omsorgsområdet

Flere tilsynssaker på helse- og omsorgsområdet er ikke er ferdigbehandlet innen 6 måneder.

27.03.2019

Hånddesinfeksjon - til rett tid og med riktig teknikk

Årets tema på den nasjonale håndhygienedagen 5. mai er hånddesinfeksjon, fordi det er er ett av våre viktigste smitteverntiltak. Det er viktig å gjøre det riktig for at det skal være effektivt, slik at smittekjeden brytes. Man må benytte nok middel, rengjøre hele hånda og utføre det til rett tid.

08.03.2019

Medisiner mangler i multidoseposer

Det er oppdaget at medisiner mangler i multidosepakninger utlevert i en rekke kommuner. Opptil 7000 pasienter kan være rammet. 

04.03.2019

Ny spesialistutdanning for leger fra 1. mars 2019

Ny revidert spesialistforskrift settes i verk 1. mars 2019. Den reviderte forskriften regulerer også spesialitetene som tas utenfor sykehus: allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin.

01.03.2019

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta i 2019

Utdanninga rettar seg primært til einings- og verksemdsleiarar i helse- og omsorgstenesta kom­munar og tannhelsetenesta i fylkeskommunar. Utdanninga som BI tilbyr, er resultat av eit samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet. Søknadsfrist til studiet er 15. april 2019. 

01.03.2019

Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie

Kommuner og andre tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på mastergradsnivå. Søknadsfrist er 1. mai 2019.

11.02.2019

Vil bruke mindre antibiotika på sykehjem

Sykehjem i Vestfold skal bruke mindre antibiotika. Målet er å unngå resistente bakterier.

07.02.2019

Møte om tilskudd helse- og omsorg 2019

Vi arrangerte informasjonsmøte om de ulike tilskuddsordningene som Fylkesmannen har ansvar for innen helse- og omsorgstjenesten i kommunene, herunder psykisk helse og rus. Det var god deltakelse fra kommunene, både fra Telemark og Vestfold. 

06.02.2019

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene i 2019

Tilskuddet er ett av tiltakene i Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019 og skal stimulere til å utvikle og styrke de kommunale tjenestene.

29.01.2019

Rapportering på kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018

Kommuner og andre som har mottatt tilskudd fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd i 2018 skal rapportere til Fylkesmannen innen 1. april 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel