Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


30.07.2019

Ny plikt for kommuner til å melde alvorlige skader eller dødsfall etter varselordningen

Fra 1. juli må også virksomheter i  kommunene som yter helse- og omsorgstjenester, varsle til Helsetilsynet når det oppstår dødsfall eller alvorlig skade på pasient. 

29.07.2019

Ny plikt for kommuner til å melde alvorlige skader eller dødsfall etter varselordningen

Fra 1. juli må også virksomheter i  kommunene som yter helse- og omsorgstjenester, varsle til Helsetilsynet når det oppstår dødsfall eller alvorlig skade på pasient. 

20.06.2019

Fornyelse av førerkort - aldersgrensen hevet til 80 år

 De som vil fortsette å kjøre etter fylte 80 år, må gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlege eller annen lege. Er helsekravene til førerkort godkjent, kan fastlegen gi en helseattest som er gyldig inntil tre år.

12.06.2019

Larvik og Drangedal fikk store tilskudd til tur- og sykkelveg på nedlagte jernbaner

Miljødirektoratet har bevilget 5 millioner kroner til Larvik kommune og 3 millioner kroner til Drangedal kommune for at nedlagte jernbaner kan bli tur- og sykkelveger og arealer kan sikres til friluftsliv for allmennheten.

06.06.2019

Leve hele livet - åpningskonferanse

Program og mulighet for å melde seg på til åpningskonferanse for "Leve hele livet" er nå klart. Du finner det i kurs- og konferansekalenderen under Lenker på høyre side.

23.05.2019

I tjeneste for Norge - Kursdag for veterankontakter og ressurspersoner

RVTS Sør og Fylkesmannen arrangerer kursdag for veteranoppfølging på Bø Hotell torsdag 5. september

23.05.2019

Etablering og drift av dagaktivitetstilbod til heimbuande personar med demens

Målet med tilskotsordninga er å stimulera til drift av eksisterande tilbod og etablering av nye, tilrettelagde dagaktivitetsplassar.

14.05.2019

Kommuneoverlegemøte for Vestfold og Telemark

Fylkesmannen inviterer kommuneoverleger og legevaktoverleger i Vestfold og Telemark til et møte i Statens hus i Skien. Tema for møtet blir beredskap og legemiddelberedskap i tillegg til andre aktuelle saker vi ønsker å ta opp. 

06.05.2019

Andre gangs utlysnining av tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid og psykologstillinger

Fylkesmannen har kunngjort andre utlysning for tilskuddsordningene "Kommunalt rusarbeid" og "Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten". Se under Lenker i høyre marg for de ulike tilskuddene.

02.05.2019

Ønsker din kommune større handlingsrom i finansieringen av arbeidet med utsatte barn og unge?

Kommunene inviteres til å delta i Pilot for programfinansiering.  

Flere nyheter Få nyhetsvarsel