Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


06.12.2019

Kurs for helsepersonell som skal følgje opp barn som pårørande

Eit nytt e-læringskurs skal gi tilsette i kommunale helse- og omsorgsteneste betre kompetanse til å følgje opp barn som pårørande.

05.12.2019

Utlysning - ledige verv i kontrollkommisjonene i Vestfold og Telemark

Det er i Vestfold og Telemark tre kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. Det er nå ledige verv i to av disse; Kontrollkommisjonen for Sykehuset i Vestfold HF (psykiatrisk avdeling) og Kontrollkommisjonen for Sykehuset Telemark HF. Søknadsfrist er snarest, og innen 17.12.2019.  

25.11.2019

Møte om tilskudd helse- og omsorg 2020

Fylkesmannen inviterer til informasjonsmøte om aktuelle tilskuddsordninger som vi har ansvar for innen helse- og omsorgstjenesten i kommunene, inkludert psykisk helse og rusfeltet. 

30.10.2019

Fagsamling for Nav-kontorene

Vi inviterer til fagsamling i Porsgrunn med tema forvaltningskompetanse og barnekonvensjonen. 

29.10.2019

Altinn - avsenders og mottakers ansvar

Fylkesmannen er gjennom flere bekymringsmeldinger blitt kjent med at kommunikasjon via Altinn fra barneverntjenester til fastleger har resultert i at opplysninger er feilsendt, eller på annen måte blitt gjort tilgjengelig for andre enn rette mottaker. Vi  gjør derfor oppmerksom på avsenders og mottakers ansvar ved elektronisk forsendelse av helseopplysninger via Altinn.

28.10.2019

Mange deltakere på årets høstkonferanse i Vrådal

Kvalitet, kompetanse og kapasitet - og hvordan planlegge og prioritere ressurser og innsats i kommunene? Dette var tema da Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen arrangerte to-dagers konferanse i Vrådal 22. – 23. oktober. Med nærmere 170 deltakere, kan det tyde på at konferansen hadde tema som traff. 

15.10.2019

Fortsatt lang saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden  i helse- og omsorgsavdelingen er fortsatt lang. Særlig i tilsynssaker. 

11.10.2019

Uforsvarlig drift ved Tønsberg legevakt

Tønsbergregionen legevakt har ikke hatt tilstrekkelig fagkompetanse våren 2019. Legevakten har brukt medisinerstudenter med lisens til å gå selvstendige legevakter. Dette er i strid med lovverk og forskrift og dermed brudd på kravene til forsvarlighet i helsetjenesten, skriver Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i en tilsynsrapport.

27.09.2019

Erfaringskonferanse - Hvordan sikre gode og trygge tjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser?

Helsetilsynet og de regionale helseforetakene arrangerer konferansen  den 25. november 2019 kl 10.00 - 15.30 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Meld deg på senest 1. oktober.

19.09.2019

Invitasjon til dialogmøter - Leve hele livet

Vi inviterer til dialogmøter med alle kommunene, der formålet er dialog om kvalitetsreformen Leve hele livet, og at kommunene kommer videre med å identifisere sine satsningsområder og vurdere aktuelle tiltak.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel