Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


11.02.2019

Vil bruke mindre antibiotika på sykehjem

Sykehjem i Vestfold skal bruke mindre antibiotika. Målet er å unngå resistente bakterier.


07.02.2019

Møte om tilskudd helse- og omsorg 2019

Vi arrangerte informasjonsmøte om de ulike tilskuddsordningene som Fylkesmannen har ansvar for innen helse- og omsorgstjenesten i kommunene, herunder psykisk helse og rus. Det var god deltakelse fra kommunene, både fra Telemark og Vestfold. 


06.02.2019

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene i 2019

Tilskuddet er ett av tiltakene i Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019 og skal stimulere til å utvikle og styrke de kommunale tjenestene.


29.01.2019

Rapportering på kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018

Kommuner og andre som har mottatt tilskudd fra kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd i 2018 skal rapportere til Fylkesmannen innen 1. april 2019.


15.01.2019

Helsesøster er nå helsesykepleier

Tittelen helsesøster ble fra årsskiftet erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen helsesykepleier.


07.01.2019

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 2019

Arbeids- og velferdsdepartementet har fastsatt nye satser for stønad til livsopphold i 2019.


07.12.2018

Utemiljøer ved sykehjem i Telemark

Mange beboere på sykehjem får mindre tid utendørs enn de ønsker. Selv med til dels dårlig helse vil opphold i frisk luft være kjærkomment og gi gevinst for trivsel og helse.


03.12.2018

Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten

Veilederen skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.


03.12.2018

Kompetansekartlegging - til nytte i kommunal planlegging

Kompetanseplanlegging handlar mindre om kartleggingsverktøy, men langt meir om ein organisasjonskultur eller ei gjennomgåande haldning på alle nivå i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Dette kjem fram i rapporten frå Rambøll; Strategisk kompetanseplanlegging i kommunene.


03.12.2018

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet 2019

Helsedirektoratet lyser ut 18,8 millioner kroner til tiltak som kan motvirke ensomhet og passivitet og skape aktiv deltkelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Søknadfrist er 8. januar 2019.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel