Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 
16.09.2020

E-læringskurs i palliativ behandling av eldre og alvorleg sjuke med covid-19

Eit nytt e-læringskurs skal gi helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstenester kompetanse i palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og alvorleg sjuke personar med covid-19.

16.09.2020

Kommunelegen kan ikkje delegera vidare ansvar for oppgåver innan smittevern

Kommunelegen har svært omfattande ansvar og oppgåver innan smittevern. Det er ikkje nødvendig at han utfører alle oppgåver personleg. Han må likevel sørga for at dei blir utførte forsvarleg.

07.09.2020

Ny versjon av førarkortrettleiaren

Helsedirektoratet har publisert ei oppdatert versjon av førerkortrettleiaren på si heimeside. Sjå under Lenker på denne sida. 

31.08.2020

Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har fått 4 456 000 kroner til fordeling. Tiltaket gjeld ut 2020. Kommunane blir oppmoda om å søkje snarast råd og innan 15. desember 2020.

24.08.2020

Du kan også bidra i kampen mot koronaviruset

Om du har moglegheit til å sykle eller å gå til jobb eller skule bidrar du til mindre trengsel på buss og tog. Dette kan redusere risikoen for at du eller andre blir smitta av koronaviruset.

18.08.2020

Beredskapslagerets tid er ikkje forbi!

Kommunane i Vestfold og Telemark har i lag med næringslivet, fylkeskommunen og Fylkesmannen byrja å bygge lagre for smittevernmateriell for å dekkja kommunanes behov dersom smitten aukar.

17.08.2020

Tilbyr kurs i smittesporing

Mange kommunar førebur seg no til å gjera smittesporing rundt mange indekstilfelle, mellom anna ved å læra opp fleire medarbeidarar som kan hjelpa kommunelegen. Dette er krevjande arbeid.

17.08.2020

Webinar om influensavaksinasjon 9. september

Folkehelseinstituttet inviterer til webinar om influensavaksinasjonen for denne hausten. Webinaret vert haldt 09.09.2020 mellom klokka 9 og 13.

13.08.2020

Informasjonsmøte om tilskuddsordningene for å motvirke ensomhet blant eldre

Det var stor interesse for de to nye tilskuddsordningene «Aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet blant eldre». 60 personer deltok ved fysisk oppmøte og 25 deltok på videooverføring. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel