Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


21.01.2020

Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta

Studiet er eit samlingsbasert masterprogram som gir 30 studiepoeng. Den rettar seg primært til leiarar i helse- og omsorgstenesta i kom­munar og tannhelsetenesta i fylkeskommunar. Søknadsfrist er 15. april 2020.

20.01.2020

Tilskudd - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddsordningen "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging". Kommuner og helseforetak kan søke. Se kunngjøring under lenker i høyre marg.

20.01.2020

Tilskudd - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddsordningen for 2020. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen innen 1. mars. Kommuner og helseforetak kan søke. Hele kunngjøringen finner du under Lenker i høyre marg.

14.01.2020

Søk om tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret

Søknad om tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontora for 2020 skal sendast Fylkesmannen innan 1. februar. Me gjev rettleiing til søknaden ved førespurnad. Ei invitasjon til møte om oppfølging til dei kontora som mottek tilskot kjem seinare. Meir informasjon finn du under lenker i høyre marg.

14.01.2020

Tilskudd - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddsordningen "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging". Kommuner og helseforetak kan søke. Se kunngjøring under lenker i høyre marg.

13.01.2020

Boligsosial konferanse i Langesund

Vi inviterer til konferanse om helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller kan miste sin bolig.

13.01.2020

Altinn - avsenders og mottakers ansvar

Fylkesmannen er gjort kjent med at opplysninger via Altinn fra barneverntjenester til fastleger har kommet på avveie. Dette ved at opplysningene har blitt feilsendt, eller blitt gjort tilgjengelig for andre enn rette mottaker. Vi  minner derfor om avsenders og mottakers ansvar.

08.01.2020

Velkommen til fagdag om rehabilitering!

Forlenget påmeldingsfrist til 28.01.2020. Meld deg på spennende fagdag om rehabilitering i Porsgrunn med inspirerende foredragsholdere fra både lokale og nasjonale kompetansemiljøer innen rehabilitering.

08.01.2020

Fagdag om overdoser og overdoseforebyggende arbeid

Feltpleien i Tønsberg kommune inviterer, i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, til fagdag "På rett spor?" den 26. februar 2020.

07.01.2020

Tilskudd kommunalt rusarbeid 2020

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid kap. 765 post 62 for 2020. Søknad- og rapporteringsfrist til Fylkesmannen er 1. mars 2020.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel