Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


15.04.2020

Koronaviruset (covid 19)

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no. Klikk her for å finne flere lenker og informasjon. 
29.05.2020

Helse- og omsorgsinstitusjonar må så langt som mogleg leggje til rette for besøk

Behovet for besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjonar må i ulike fasar av covid-19-epidemien vurderast opp mot risiko for smitte for den einskilde pasient/bebuar, for medpasientar, for pårørande og for tilsette.

29.05.2020

Heimebaserte tenester til feriebesøkande

Når koronamsitten er under kontroll skal kommunane sørge for at alle som oppheld seg i kommunen får tilbod om naudsynte tenester på eit forsvarleg nivå.

20.05.2020

God kapasitet til auka prøvetaking

Alle kommunane i vår region seier at dei no har kapasitet til å teste 1,5 % av befolkninga kvar veke for Covid-19.

15.05.2020

Endra fråværsgrenser for turnusfysioterapeutar i samband med covid-19

Helsedirektoratet har komme med ei forskriftsendring som gir dispensasjon for auka fråvær frå turnustenesta, opp til åtte veker totalt, grunna covid-19.

08.05.2020

Oversikt - FHI sin nettundervisning om Covid-19

Folkehelseinstituttet sine tilbod om nettundervisning om koronaviruset og Covid-19 finn du no samla her https://vimeo.com/showcase/6755236 

05.05.2020

Etterspurd rettleiar for smittevern for campingplassar og gjestehamner

Kommunane har bedt Fylkesmannen utarbeide ein rettleiar for smittevern under Covid-19-pandemien for campingplassar og gjestehamner i fylket vårt. 

04.05.2020

Tilbud om to nye webinar fra Helsedirektoratet - Covid-19

Helsedirektoratet tilbyr webinar for helsesykepleiere og ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 7. mai og for jordmødre og fastleger som tilbyr svangerskaps- og barselomsorg 11. mai. Begge webinar har temaer knyttet til covid-19 pandemien. 

30.04.2020

Nettundervisning om personlig beskyttelsesutstyr og håndhygiene

Folkehelseinstituttet arrangerer 5. og 6. mai fem nettundervisninger om bruk av personlig beskyttelsesutstyr og håndhygiene til rett tid.

29.04.2020

Årlig konferanse i forumet utsatt til 2021

På grunn av koronasituasjonen er den årlige konferansen i regi av Forum for psykisk helse- og rusarbeid i Telemark utsatt til høsten 2021.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel