Jordbruk

Her kan du lese om:

Jordbruket i Troms og Finnmark

Husdyrkonsesjon

Nyheter om jordbruk


Jordbruket i Troms og Finnmark

Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak forvaltning av tilskudd, erstatningsordninger, matproduksjon og veiledning og kontroll av kommunene.

Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket i Troms og Finnmark. Melkeproduksjon på ku og geit er størst, deretter kommer kjøttproduksjon på sau og storfe.  

I tillegg har vi noen få, men viktige produsenter av svinekjøtt, egg, potet, grønnsaker, bær og honning. 

Antall gårdsbruk går ned, men primærproduksjonen er relativt stabil. Som ellers i landet har utviklingen lenge gått i retning færre og større gårdsbruk. Landbruksforetakene i Troms og Finnmark utgjør cirka 1800 årsverk. Sammen med landbruksforetakene, bidrar særlig TINE og Nortura til verdiskaping på godt over en milliard kroner. 

Det er 327 000 dekar dyrka jord i Troms og Finnmark som utgjør cirka 0,7 prosent av det totale landarealet. Det arktiske klimaet begrenser produksjonsmulighetene, men gir også fortrinn som færre plager med ugras og skadedyr. Lange, lyse sommerdager med relativt lave temperaturer har positiv innvirkning på smak og kvalitet på jordbruksproduktene i arktiske strøkifølge NIBIO.   

Økt produksjon er viktig for lønnsomhet og for å opprettholde foredlingsanleggene i Troms og Finnmark. 

Husdyrproduksjon i Troms og Finnmark 

  • kumelk285 bruk 
  • sauekjøtt: 581 bruk 
  • geitemelk: 60 bruk 
  • svinekjøtt: 9 bruk 
  • egg: 6 bruk

Oppdaterte tall for de ulike produksjonene (Landbruksdirektoratet)

Leveransedata for ulike produksjoner og fylker (Landbruksdirektoratet)


Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Søk om husdyrkonsesjon kjøtt (Landbruksdirektoratet)

Send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Fylkesmannen, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Fylkesmannen.

Lov om dyrevelferd


Nyheter om jordbruk


01.04.2020

Dispensasjon fra søknadsfrist for produksjonstilskudd

Foretak som ikke har fått levert søknad om produksjonstilskudd innen fristen 15. mars, på grunn av koronapandemien, kan få dispensasjon.

02.12.2019

Ny kunnskap om grasbasert melk- og kjøttproduksjon i Nord-Norge

Interessen for melk og kjøtt produsert på grovfôr, med begrenset bruk av kraftfôr, er økende. Konseptet fremmer både dyrevelferd, miljøhensyn og kvalitet, og imøtekommer etterspørselen etter mer miljøvennlig mat blant forbrukere.

28.10.2019

Ønsker innspill til Regionalt bygdeutviklingsprogram

Handlingsplanene i Regionalt bygdeutviklingsprogram skal nå oppdateres og vi trenger dine innspill. 

12.06.2019

Trenger nordnorske kandidater til internasjonal matmesse

Vet du om bedrifter som representerer den beste maten og reiselivet som Nord-Norge har å by på? Fylkesmannen skal samle delegasjonen til Internationale Grüne Woche 2020 i Berlin, en av verdens største forbrukermesser.

05.04.2019

Vant pris for at de sprer økomatglede

- En aktiv og engasjert formidler av matglede, og ambassadør for økologisk mat og det nordnorske kjøkken, sier juryen om Trasti & Trine i Alta som er vinner av Nordnorsk økomatpris 2019.

14.02.2019

Nordnorsk økomatpris 2019

Vinneren av Nordnorsk økomatpris 2019 blir offentliggjort og utdelt under økomatkonferansen, som skal arrangeres 4. og 5. april 2019 i Bodø.

08.02.2019

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

Et samlet landbruksmiljø i Troms og Finnmark har planene klare for næring, miljø, matjord, og skog og klima frem til 2022.

18.01.2019

Nord-Norge representeres på verdens største mat- og landbruksmesse

Lokalmatprodusenter fra Nordland, Troms og Finnmark skal representere Nord-Norge på Internationale Grüne Woche i Berlin.