Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. sep 01. sep Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre) Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
01. sep 01. sep Tilskudd til NAV-kontor for økt behov for sosiale tjenester NAV-kontorer
01. sep 01. sep Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke for sårbare eldre) Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.
15. sep 15. sep Kriseskjønn Kommunene i Troms og Finnmark
20. sep 20. sep Tilskudd til digitale verktøy for smittesporing Kommunene i Troms og Finnmark
31. okt 31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold Gårdbrukere som kan søke produksjonstilskudd
Løpende Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket Skogeiere med minst 10 da produktiv skog
Løpende Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Kommuner
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk Skoleeiere
15. nov 15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
Se hovedtekst Regionale miljøtilskudd Gårdbrukere
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. I enkelte tilfeller også enkeltpersonsforetak.
Se hovedtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) Skogeiere med minst 10 dekar skog
Løpende Tilskudd helsefellesskapene Kommunene som tilhører et helsefellesskap.
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
01. sep 01. sep Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke for sårbare eldre)
01. sep 01. sep Tilskudd til NAV-kontor for økt behov for sosiale tjenester
01. sep 01. sep Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke for sårbare eldre)
15. sep 15. sep Kriseskjønn
20. sep 20. sep Tilskudd til digitale verktøy for smittesporing
31. okt 31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold
Løpende Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket
Løpende Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
15. nov 15. nov Tilskudd til opplæring i og på samisk
15. nov 15. nov Opplæring i kvensk/finsk som andrespråk
Se hovedtekst Regionale miljøtilskudd
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder
Se hovedtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket)
Løpende Tilskudd helsefellesskapene
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere