Kommunestruktur

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og fra 2020 er det 356 kommuner i Norge.

2020 er det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Fylkesmennene skal i 2020 vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Fylkesmannen skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.

Vis mer


Kartleggingen av kommunenes hovedutfordringer

Kommunene står overfor store framtidige utfordringer mener ordførere og rådmenn i Troms og Finnmark. Det viser kartleggingen utført av Geir Vinsand fra NIVI Analyse fra 2019.

Formålet har vært å kartlegge kommunenes hovedutfordringer og veivalg i utviklingen av forvaltningen slik ordførere og rådmenn ser dem.

Se Geir Vinsand fra NIVI Analyse presentere rapportene:

Opptak fra Kommunemøtet 2019.

Noen funn

De kommunale lederne i Troms ble spurt om hva de anser som langsiktig løsning for egen kommune.

17 av 24 peker på kommunesammenslutning, hvorav samtlige rådmenn og fem ordførere. Noen presiserer at sammenslutninger bør komme som et resultat av et forsterket samarbeid og noen vektlegger at en sammenslutning kan ligge 10 år fram i tid.

Blant de kommunale lederne i Finnmark er bildet mer nyansert i forhold til langsiktige løsninger.

Alle mener det er behov for mer samarbeid for å sikre bærekraftige kommuner. 14 av de 22 spurte ønsker ser videreføring av kommunen i kombinasjon med utvidet og mer systematisk interkommunalt samarbeid. 8 ønsker kommunesammenslutning.

Fellestrekk

I rapportene peker ordførere og rådmenn spesielt på noen fellestrekk:

  • tap av ungdommer og økning i antall eldre
  • ensidig og sårbart næringsliv
  • svakheter i grunnleggende infrastruktur

I tillegg peker de på utfordringer som svak politisk påvirkningskraft. Sårbarheter som manglende fagkompetanse for å løse lovpålagte velferdsoppgaver, flere oppgaver og strammere økonomi blir også trukket fram.

Positive trekk

Selv om mange av konklusjonene blant ordfører og rådmenn er negative i undersøkelsen kommer det også fram positive utviklingstrekk.

NIVI Analyse skriver i rapportene at både Troms og Finnmark framstår som nasjonale næringshager med store utviklingsmuligheter. Begge fylkene har stort potensial for videre utvikling av grønne og blåe næringer.

Forsker Geir Vinsand fra NIVI Analyse vil legge fram funnene i rapportene på «Kommunemøtet 2019» i Tromsø den 21.02. Der samles alle ordførere og rådmenn i de to nordligste fylkene til debatt.

Om rapportene

Rapportene ble laget på bestilling fra Fylkesmannen i Troms, og Fylkesmannen i Finnmark før sammenslåingen i 2019.

46 ordførere og rådmenn i 27 kommuner har svart på undersøkelsen.