Søknad om fornyelse av utslippstillatelsen til Skaland Graphite AS


Høringsfrist 15. februar 2019 00:00

Skaland Graphite AS i Berg kommune søker Fylkesmannen i Troms og Finnmark om fornyelse av utslippstillatelse og økning av sin årlige produksjonsramme for grafittkonsentrat.

Skaland Graphite AS er et grafittverk som i dag produserer grafittkonsentrat av råstoff fra gruva i Trælen. Gjeldende utslippstillatelse tillater en produksjon på inntil 11 000 tonn grafittkonsentrat per år.

Bedriften søker om en fornyelse av gjeldende utslippstillatelse slik at den blir oppdatert til dagens standard. Samtidig søker bedriften om få å utvide sin produksjon til inntil 16 000 tonn/år. Det søkes ikke om en endring av utslippsmengden av nedknust gråberg. 

Send oss høringsuttalelser innen 15. februar


Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 VADSØ

eller på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no 

Fylkesmannen vil behandle søknaden etter forurensningsloven §§ 11, 16 og 18.