Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

Fylkesmannen har innvilget reinbeitedistrikt 19 Sállan/Sørøy et ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap for å fremme dyrevelferd og forhindre mulige store tap på Sørøya.

Fylkesmannen har vært i kontakt med Mattilsynet om saken. De har vært bekymret for velferden til de dyrene som nå er på Sørøya, og mente at det måtte iverksettes tiltak for å forhindre omfattende tap av rein. Som en konsekvens av dette har vi innvilget et ekstraordinært tilskudd som skal brukes til å frakte rein til et mer egnet beiteområde, og til fôring.

Om kriseberedskapsfondet

Staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund har i reindriftsavtalen for 2019/2020 satt av totalt 2 millioner kroner til et kriseberedskapsfond for reindriften. Midlene skal brukes dersom det oppstår en beitekrise for å forhindre omfattende tap av rein, eller andre dyrevelferdsmessige utfordringer ved beitekriser.

Det er dyreeiers ansvar å sikre at dyrene har tilgang til fôr, beite og vann av god kvalitet, som dekker dyrets behov for næring og væske og fremmer god helse og velferd, jf. dyrevelferdsloven § 24.

Reinbeitedistriktene skal derfor selv sette av midler til eget kriseberedskapsfond. Der eget kriseberedskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nøvdendige tiltak kan det søkes om midler fra det sentrale kriseberedskapsfondet, jf. Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2019 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Lenke til Landbruksdirektoratets sider. 

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Reindriftsdirektør Sunna Pentha, 918 56726 og Seksjonsleder Ingolf Balto, 917 20 676.