Dialog med kommuner og bydeler om barnekonvensjonen

Fylkesmannen i Oslo og Viken tilbyr hvert år Sjumilstegdialog til noen kommuner. 

Tema for møtene er kommunens bruk av barnekonvensjonen.

Det blir  gjennomført to møter per kommune, ett med ledere for relevante tjenester (helse, NAV, barnevern, oppvekst, plan mv) og ett møte med barn og unge som representerer kommunen. 

På høyre side ligger rapporter fra gjennomførte møter,  en oppsummering basert både på statistikk og den praksis kommunen har slik det fremkom i dialogmøtene.