Innsigelser til ny arealdel i Stange kommune

Fylkesmannen i Innlandet har uttalt seg til forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2031 i Stange kommune.

Planen omdisponerer ca. 400 daa fulldyrka jord, noe som er i strid med viktige nasjonale interesser. Det har vært vanskelig å få det helhetlige bildet over boligreserver i kommunen. Arealregnskapet framstår som ufullstendig, og det virker å være en betydelig overkapasitet. Fylkesmannen mener at fortettingspotensialet i både Ottestad og Stange må kartlegges før det planlegges nye boligområder. Fylkesmannen har derfor fremmet innsigelser til planen begrunnet i jordvernhensyn og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi har også fremmet innsigelse til åpning for mer handel ved Innlandsporten, og til nye næringsarealer på Kolomoen. Fylkesmannen imøteser nærmere dialog med Stange kommune for å drøfte mulige løsninger.