Ikke klageadgang på vindkraftsak i Våler

En klage fra La Naturen Leve på etableringen av et vindkraftverk i Våler er ikke tatt opp til behandling da det etter Fylkesmannens vurdering ikke er klageadgang på avgjørelsen.

Bakgrunnen for saken er at Austri Kjølberget DA ble innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere vindkraftverk i Kjølberget i Våler kommune. Dispensasjonen gjaldt til 11.05.2019 og ville falle bort dersom tiltaket ikke var igangsatt før denne datoen. Kommunestyret i Våler kommune besluttet i kommunestyremøte den 27.05.2019 at dispensasjonen var gjeldende fordi Austri Kjølberget DA hadde satt i gang tiltak i området.  

La Naturen Leve påklaget denne avgjørelsen til Fylkesmannen den 29.05.19.

Klagen åpnet for flere juridiske vurderinger. Bakgrunn for Fylkesmannens konklusjon er:

Austri Kjølberget DA er gitt konsesjon etter energiloven. Spørsmålet om hvorvidt det kan bygges vindkraftverk er således allerede avgjort. 

Saken som er påklaget gjelder spørsmålet om en innvilget dispensasjon etter plan- og bygningsloven fortsatt er gyldig. Denne vurderingen er ikke et enkeltvedtak, men en prosessuell avgjørelse  som ikke kan påklages.

Fylkesmannen har også vurdert om saken kan tas opp til lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. Det er kun endelige avgjørelser som kan lovligkontrolleres. Kommunestyrets beslutning i denne saken kan derfor ikke tas opp til lovlighetskontroll.

Etter en helhetsvurdering har Fylkesmannen heller ikke funnet grunnlag for å overprøve beslutningen etter forvaltningsloven § 35.

Klagen fra La Naturen Leve er etter dette ikke tatt opp til behandling.