Fylkesmannen vil prøve ut el-sykling i nasjonalparkene

Foto: Bjørn Brendbakken
Foto: Bjørn Brendbakken

Fylkesmannen har utarbeidet forslag til nye forskrifter i tråd med nasjonalparkstyrenes vedtak og oppdrag fra Miljødirektoratet. Etter en samla vurdering tilrår Fylkesmannen i første omgang å åpne for el-sykling på Glitterheimvegen og Koldedalsvegen i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. Strekningene bør inngå i et prøveprosjekt sammen med fire strekninger i Trollheimen/Innerdalen landskapsvernområder.

Oppdraget

Miljødirektoratet har på vegne av Klima- og miljødepartementet (KLD) bedt om at Fylkesmannen foreslår forskriftsendringer som åpner for bruk av el-sykkel på veier i verneområdene der det allerede sykles mye. Forslag til forskriftsendringer skal etter planen sendes ut på offentlig høring før jul. Miljødirektoratet har også bedt om en vurdering fra Fylkesmannen om mulige konsekvenser ved å åpne for el-sykling, med spesifikk vurdering av villreinhensyn.

 

Forslag til nye forskrifter

For Innlandet omfatter oppdraget verneområdene som forvaltes av nasjonalparkstyrene for Jotunheimen og Utladalen, Dovrefjell og Rondane-Dovre. Fylkesmannen i Møre og Romsdal er tilsvarende bedt om å gi en vurdering av aktuelle veier i Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder. De tre nasjonalparkstyrene i Innlandet har gitt innspill til prosessen (se vedlegg). Fylkesmannen har utarbeidet forslag til nye forskrifter i tråd med nasjonalparkstyrenes vedtak.

 

Fylkesmannens samla vurdering

Som en del av oppdraget har Fylkesmannen også foretatt en egen vurdering av å åpne for el-sykling i de nevnte verneområdene. Fylkesmannen mener at bruk av el-sykkel i utgangspunktet verken fører til større forstyrrelser eller slitasje enn bruk av en ikke-motorisert sykkel. Men el-sykling kan endre bruksmønsteret i verneområdene på andre måter, ved at dagsturister får økt rekkevidde, ferdselen øker, eller ved sykling i terrenget utenfor vei. I tillegg er ressursene til kontroll begrensa. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til å åpne for el-sykling i verneområdene, noe også diskusjonene i nasjonalparkstyrene gjenspeiler: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen er skeptiske til å likestille el-sykkel med vanlig sykkel uten en nærmere vurdering av konsekvensene for verneverdiene i det enkelte område. Nasjonalparkstyret for Rondane er delt i synet på å åpne for el-sykling. På Dovrefjell anbefaler nasjonalparkstyret åpning for el-sykkel på de to vegene som finnes i nasjonalparken, men ikke på to aktuelle kjørespor. I Trollheimen/Innerdalen har nasjonalparkstyret ønsket å imøtekomme grunneiernes ønsker om å regulere sykling, som de opplever som problematisk også i dag. Fylkesmannen i Møre og Romsdal foreslår derfor en prøveordning også i Trollheimen/Innerdalen.

 

I «Handlingsplanen for styrket forvaltning av verneområdene» som kom fra KLD i juni 2019, slås det fast at verneverdiene i 18 av 40 norske nasjonalparker (45%) er truet pga. menneskelig bruk (forstyrrelser og slitasje). For å motvirke denne utviklingen foreslår KLD økt innsats på informasjon, tilrettelegging og kanalisering. Det er imidlertid liten kunnskap om hvordan slike tiltak fungerer. Vi mener derfor at kunnskapsgrunnlaget bør forbedres, før en åpner opp for el-sykling i verneområder med sårbare naturverdier. Dette gjelder særlig i verneområder som overlapper med nasjonale villreinområder.

 

Forslag om prøveprosjekt

Fylkesmannen foreslår å gjennomføre et tre-årig prøveprosjekt på to strekninger i Jotunheimen for å få sikrere kunnskap om hvordan el-sykling i nasjonalparker vil kunne utvikle seg i forhold til volum, ulovlig sykling utenfor vei, økt rekkevidde for dagsturister og konflikter med fotturister.  De to aktuelle vegene i Jotunheimen/Utladalen er vegen inn til Glitterheim og anleggsvegen i Koldedalen. På Glitterheimsvegen er det mange som sykler i dag, det er utleie av sykler og mange fotturister gjennom hele sommeren. Anleggsvegen i Koldedalen har mindre trafikk og har heller ingen turisthytte i enden av vegen. De to vegene har et såpass ulikt utgangspunkt for el-sykling at en sammenligning vil være nyttig. For Trollheimen/Innerdalen har Fylkesmannen i Møre og Romsdal foreslått en prøveordning for fire veger.

 

Fylkesmannen mener at ved å etablere en prøveordning for seks vegstrekninger vil en kunne hente viktige erfaringer fra et bredt spekter av veger. Med de utfordringer som er dokumentert for ferdsel i villreinens leveområder i Rondane og Dovrefjell, tilrår vi at en avventer å åpne for el-sykling i nasjonale villreinområder før en har bedre kunnskap om konsekvensene.