Hallumtjern og Holteputten rotenonbehandles for å fjerne innførte fiskearter

Rotenonbehandling for å fjerne ulovlig utsatt fiskeart.
Rotenonbehandling for å fjerne ulovlig utsatt fiskeart. (Foto: Ola Hegge)

Gjedde og mort ble oppdaget i Hallumtjern høsten 2018. Nå rotenonbehandles tjernet og den ovenforliggende Holteputten for å fjerne artene og å hindre videre spredning.

Høsten 2018 ble det påvist gjedde og mort i Hallumtjern i Lunner og Jevnaker kommuner. Artene er ikke naturlig hjemmehørende i de to vatna og heller ikke i de øvrige deler av Sløviksvassdraget. Det er overveiende sannsynlig at de to artene kan spre seg videre nedover i vassdraget og der medføre en betydelig skade på fiskesamfunnet og vannmiljøet for øvrig.

Sløviksvassdraget har flere kalksjøer av nasjonal verneverdi, og det er derfor særlig alvorlig når disse nå trues av introduserte fiskearter. Lunner og Jevnaker kommuner har derfor fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å benytte rotenon for å utrydde mort og gjedde.

Behandlingen gjennomføres 16. og 17. oktober. Det er Veterinærinstituttet som gjennomfører selve behandlingen. Kommunene og Vassjø fiskeforening tar seg av død fisk og andre praktiske oppgaver knyttet til tiltaket.

Flytter aure i sikkerhet

Vassjø fiskeforening har nedlagt et stort arbeid knyttet til forberedelse til og gjennomføring av tiltaket. De har bl.a. fanget aure fra bekken fra Hallumtjern og ned til Vassjø og flyttet dem unna det rotenonholdige vannet som vil komme fra Hallumtjern for å begrense skadene på aurebestanden ved behandlingen.

Ulovlig fiskeutsetting er alvorlig miljøkriminalitet

Innføring av nye fiskearter i vassdrag har ofte svært store konsekvenser både for utsettingslokaliteten og øvrige deler av vassdraget. Spredning av arter har blitt en av de største truslene mot opprinnelig naturmangfold. I de fleste tilfeller vil en ikke være i stand til å eliminere den usatte arten, og skadene blir uopprettelige. I de tilfeller det er mulig å fjerne den introduserte arten ved behandling, er det alltid svært ressurskrevende, og det har også uønskede virkninger ved at det fjerner andre arter. Utsetting av nye arter er derfor blant de groveste bruddene på lakse- og innlandsfiskeloven. All utsetting av fisk er ulovlig uten at det foreligger en konkret tillatelse.

Kontaktpersonar