Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidre til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Vis meir


19.05.2020

Tilsyn etter barnehageloven - Hamar kommune

Fylkesmannen i Innlandet har gjennomført tilsyn med Hamar kommune. Det overordnede målet med tilsynet var å styrke kommunens rolle som barnehagemyndighet.

22.04.2020

Barnehagene kan søke kommunene om kompensasjon

Barnehagene skal søke kommunene om kompensasjon for tap av inntekt i den perioden barnehagen må holde stengt.

22.04.2020

Søk om midler til ekstern barnehagevurdring

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om midler for å forbedre barnehagenes og skolenes utviklingsarbeid gjennom et samarbeid om ekstern vurdering lokalt.

15.04.2020

Informasjon angående gjenåpning av barnehager

Fra 20. april har myndighetene avgjort å åpner barnehagene. På denne siden vil det bli lagt ut informasjon i forbindelse med gjenåpningen.

02.04.2020

Tilbud for barn og unge i påsken

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene hvis det er behov.

05.02.2020

Svømmetilskudd for barnehager 2020

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan nå søke midler til svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år i barnehager.

05.02.2020

Videreutdanning for barnehagelærere og styrere

Utdanningsdirektoratet tilbyr nå videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for barnehagestyrere.

27.11.2019

Foreldrebetaling av barnehageplass

Regjeringen innførte fra 1.august 2019 ny maksprisen for barnehageplass. Den nye maksprisen for en 100% barnehageplass er nå på 3040,- kroner i måneden. 

13.06.2019

VÅG Å SE - VÅG Å HANDLE!

Våg å se - våg å handle! Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKS, Hamar interkomunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet tilbyr kurs om vold og overgrep mot barn og unge. 

26.03.2019

Rammeplan for barnehage - Webinar

Webinarer fra Utdanningsdirektoratet til støtte og inspirasjon i arbeidet med implementering av rammeplan for barnehagen.

Fleire nyhende