Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Ei klage på eit enkeltvedtak skal sendast først til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir medhald i klaga, skal ho sendast til Fylkesmannen for endeleg behandling.

Vis meir


27.11.2019

Foreldrebetaling av barnehageplass

Regjeringen innførte fra 1.august 2019 ny maksprisen for barnehageplass. Den nye maksprisen for en 100% barnehageplass er nå på 3040,- kroner i måneden. 

13.06.2019

VÅG Å SE - VÅG Å HANDLE!

Våg å se - våg å handle! Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKS, Hamar interkomunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet tilbyr kurs om vold og overgrep mot barn og unge. 

26.03.2019

Rammeplan for barnehage - Webinar

Webinarer fra Utdanningsdirektoratet til støtte og inspirasjon i arbeidet med implementering av rammeplan for barnehagen.

20.02.2019

Studie i barnehagejuss

Studietilbudet er tilpasset kommunenes barnehagemyndigheter og legger vekt på lovverk som de skal kjenne til og bruke aktivt i sitt arbeid. 

08.02.2019

Mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehage er nå revidert i henhold til Rammeplan for barnehagen og Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

07.09.2018

Oppfyller din barnehage bemanningsnormene?

Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og skjerpet pedagognorm fra 1. august 2018. For å hjelpe barnehager og barnehageeiere med å beregne hvordan de ligger an for å oppfylle normene har Utdanningsdirektoratet utviklet en barnehagekalkulator.