Inkluderende barnehage og skolemiljø - Fagdag Lillehammer 7. november 2019

(Foto: Kai Arne Lien)

7. november var ca. 450 ansatte i barnehager og skoler samlet til fagdag om inkluderende barnehage og skolemiljø.

Fagdagen er et ledd i Utdanningsdirektoratets satsing "Inkluderende barnehage og skolemiljø" Foredragsholdere var Ingrid Lund, professor i spesialpedagogikk ved universitetet i Agder, og Marianne Gotfredsen, prosjektkoordinator og rådgiver i oppvekstdirektørens stab i Kristiansand kommune. Satsingen omhandler forebygging, avdekking og arbeid mot krenkelser og mobbeproblematikk i barnehage og skole.

Det er viktig at barnehage- og skoleansatte forstår mekanismene som skjer når barnehage- og skolemiljø ikke oppleves trygt og godt. Ansatte i barnehage og skole må ha kompetanse på å kunne arbeide forebyggende og kjenne til grunnlaget for å håndtere situasjoner hvor barn og elever ikke har det trygt og godt.

Her er noen punkter som ble diskutert denne dagen:

  • Vektlegging av grunnleggende holdninger som må ligge til grunn i arbeidet med barnehagebarn og elever. (Hvordan tolker vi begrepet mobbing?)
  • Mobbing og krenkende adferd individ-individ / individ-grupper - mekanismer og grunnlag.
  • Foreldresamarbeid og kommunikasjon.
  • Forutinntatthet og lojalitet; De voksnes lojalitet skal alltid ligge hos barnet.

Powerpoint som ble benyttet denne dagen ligger som vedlegg under: Dokumenter

Det har nå blitt sendt ut brev til alle kommuner i Innlandet med invitasjon til deltakelse i satsingens pulje 5.