Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis meir


30.11.2020

Elever kan svare på Elevundersøkelsen hjemmefra

Mange elever og skoler er i en utfordrende situasjon med hjemmeskole og karantene. I en slik situasjon er det særlig viktig at elevene får mulighet til å si hva de mener om trivsel og læringsmiljø.  

23.11.2020

Fylkesmannens nettsteder flyttes til skylagring.

Det vil forenkle driften og gjøre nettløsningen vår sikrere, men fører til nedetid kommende helg.  

17.11.2020

Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler

Utdanningsdirektoratet har ledet en ekspertgruppe som har sett på hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt i barnehager og skoler.   

10.11.2020

Resultatene fra nasjonale prøver høsten 2020 er publisert

Utdanningsdirektoratet har publisert resultatene fra høstens nasjonale prøver som viser skolens utvikling over tid, og resultater for kommuner, fylker og på nasjonalt nivå.  

09.11.2020

Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler

Skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt nivå. Det er kommunehelsetjenesten som avgjør hvilket nivå den enkelte skole skal følge ut ifra hvor mye smitte det er lokalt.  

09.11.2020

Presisering av tiltaksnivå i videregående skole

Flere regioner innfører rødt tiltaksnivå på videregående skole. Lørdag 7.november sendte Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet ut et brev til alle Fylkesmennene, med en presisering om hva rødt nivå innebærer.

05.11.2020

Tilskudd til opplæring i og på samisk

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Søk om tilskudd til å gi skoleelever opplæring i og/eller på samisk skoleåret 2020/2021. Søk innen 15. november.

03.11.2020

Kompetansepakke med fokus på læringsmiljø og livsmestring

Fylkesmannen minner om kompetansepakken som er utviklet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som støtte ved implementering av fagfornyelsen. 

03.11.2020

Sjekkliste ved smitteutbrudd i skoler

Sjekkliste til bruk når smitte er oppdaget ved skoler.  Det er ikke anledning til å stenge skole/ trinn/ kohort/ klasse som et forebyggende tiltak

26.10.2020

PRESSEMELDING: Fylkesmannen blir statsforvalter

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel