Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Fylkesmannen rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Fylkesmannen behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidre til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Vis meir


24.11.2020

BASIL-veiledningen 2020

Fylkesmannen i Agder har i år valgt å gjøre BASIL-veiledningen i opptak på youtube.

11.11.2019

Rapportering 2019 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.

12.06.2019

Bærekraft - Fylkesmannens junimøte med barnehagemyndigheten

Bærekraftig utvikling som barnehagens verdigrunnlag, var hovedtema på Fylkesmannens fagsamling med barnehagemyndighetens i juni på Strand hotell, Fevik.

27.03.2019

«Ledelse for læring i praksis»

Fylkesmannen i Agder arrangerte «Styrerkonferansen» den 27. mars 2019. 200 styrere fra hele Agder var samlet til en dag der ledelse i barnehagene var satt på dagsorden.

21.02.2019

Nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Fylkesmannen i Agder oppfordrer barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å fremme gode og trygge miljø og forebygge mobbing og andre krenkelser om å søke på nettkurset om barnehage-, skolemiljø og mobbing. Søknadsfristen er 1. mars 2019.

21.02.2019

3000 måltider før skolestart.

Mange barn spiser flere måltider i barnehagen enn de gjør hjemme, et barn som går i barnehage fra etterårsalderen vil rekke å spise 3000 måltider før skolestart. Derfor er bra mat i barnehagen avgjørende. 6.desember 2018 sendte Helsedirektoratet ut revidert utgave av Nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

20.02.2019

Utlysning av tilretteleggingsmidler etter lokale prioriteringer - våren 2019

Barnehageeiere i Aust- og Vest-Agder kan søke Fylkesmannen i Agder om tilretteleggingsmidler for ansatte som tar ABLU eller deltid barnehagelærerutdanning, studieåret 2018/19. Søknad sendes digitalt. Søknadsfrist: 1. april 2019. Bruk postadressen til barnehagen, så søknaden kommer til Fylkesmannen i ditt fylke.

07.02.2019

Fylkesmannens Fagdag for barnehageansatte

Torsdag 7. februar hadde Fylkesmannen i Agder fagdag for barnehageansatte på Agder. Det samlet 500 ansatte om et aktuelt tema «Trygt og godt barnehagemiljø».

14.11.2018

Rapportering 2018 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.

30.10.2018

Rett til barnehageplass – frist for rapportering

Kommunene i Aust- og Vest-Agder skal rapportere på om de innfrir retten til barnehageplass per. 1 desember 2018.

Fleire nyhende