Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal Fylkesmannen sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir


25.09.2019

Fylkesmannens innspill til arbeidet med kommunale planstrategier

Nye og tidligere folkevalgte skal i løpet av 2020 vedta planstrategi for den kommende kommunestyreperioden.

10.05.2019

Opphever kommunens vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag opphever Frøya kommunes vedtak om stans i utbygging av vindmøller.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel