Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løysingar

Tilskotsordninga følgjer opp Meld. St.29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er ein del av Omsorgsplan 2020. Hovudmålet for programmet er at velferdsteknologi skal vere ein integrert del av tenestetilbodet i omsorgstenestene innan 2020.

Meir opplysning og søknadsinformasjon finn de på Helsedirektoratet si nettside

Søknadsfrist:
01.03.2020 23:00:00
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Fylkesmannen i samarbeid med Helsedirektoratet
Kven kan søkje:
Kommunar

Kontaktpersonar