Koronaviruset: Oversikt over gjeldende regelverk

Etter utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) kommer det stadig nye, midlertidige nasjonale forskrifter – og det vedtas også endringer i de forskriftene som er gitt. På denne siden forsøker vi å holde kommunene oppdatert på hva som til enhver tid gjelder og legger ut informasjon om endringer i allerede vedtatte forskrifter.

I lenkesamlingen finner du de forskriftene vi ser på som mest relevante. I artikkelen under finner dere informasjon om nye forskrifter og endringer.

 


27.03.2020 Flere av forskriftene vedtatt den siste tiden i anledning Covid-19, bl.a. møteforbud og stenging av virksomhet, bestemmelser om karantene i karanteneforskriften og ankomstforskriften, forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell er nå slått sammen til en forskrift: Covid-19 forskriften

24.03.2020 Helse- og omsorgsdepartementet har gitt ut rundskriv I-3/2020 om forståelsen av karantenebestemmelsene i "ankomstforskriften" og "karanteneforskriften"

24.03.2020 Det er gitt unntak for krav til markedsføring, anskaffelse og bruk av personlig smittevernutstyr til bruk i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med koronakrisen. 

24.03.2020 Det er gjort midlertidig endring i utlendingsforskriften, som tillater at arbeidstakere som har eller nylig har hatt oppholdstillateles, og som oppholder seg i Norge under Covid-19 pandemien kan gis fornyet oppholdstillatelse, selv om samlet oppholdstid overskrides. Fornyet oppholdstillatelse kan gis for nytt sesongbasert arbeid innen landbruk, gartneri, skogbruk, fiske og fiskeindustri hos samme eller ny arbeidsgiver.

22.03.2020 Vedtakskompetanse i forskrift om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse er delegert til Tolletaten og Forsvarets personell

22.03.2020 Det er gitt nytt unntak i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge se § 2a

Personer som har karanteneplikt etter ankomst til Norge kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge, dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Personer kan ikke forlate karantenestedet dersom de er i eller skal være i karantene eller isolering etter § 2 eller § 4 i forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.