Koronaviruset: Oversikt over gjeldende regelverk

Etter utbruddet av Covid-19 (koronaviruset) kommer det stadig nye, midlertidige nasjonale forskrifter – og det vedtas også endringer i de forskriftene som er gitt. På denne siden forsøker vi å holde kommunene oppdatert på hva som til enhver tid gjelder og legger ut informasjon om endringer i allerede vedtatte forskrifter.

I lenkesamlingen finner du de forskriftene vi ser på som mest relevante. I artikkelen under finner dere informasjon om nye forskrifter og endringer.

 


Helse- og omsorgsdepartementet har i Rundskriv I-5/2020 utarbeidet en samlet oversikt over tiltak som er satt i verk pr. 16.04.2020 som følge av Covid-19 situasjonen og forståelsen av disse. Fylkesmannen viser til veilederen i sin helhet.

Det går bl.a. frem av veilederen at det kommer mange spørsmål om kommunene kan gjøre unntak fra bestemmelsen og departementet understreker at slik situasjonen er når veilederen ble skrevet, er det ingen bestemmelser som åpner for det. Fylkesmannen understreker at dersom kommunene blir gitt hjemmel til å dispensere fra bestemmelser gitt i forskrift av et departement vil det gå klart frem av forskriften.

08.10.2020: Fra natt til tirsdag (12. oktober kl. 24) trer flere endringer i covid-19 forskriften §§ 13 og 14 i kraft. Bl.a.:

- Det åpnes for utendørsarrangementer med inntil 600 deltakere i grupper på maks 200 deltakere.

- Serveringsforbud mot alkohol etter kl. 24 oppheves.

- Arrangørens og serveringssteders ansvar presiseres i forskriften. 

25.08.2020: Endringer i covid-19 forskriften om karantenereglene på båter/fartøy er trådt i kraft. Bl.a. gjelder ikke lenger begrensningen på unntak fra karanteneplikt på maks 100 personer, men det er presisert at fartøyet underveis ikke kan ha hatt ilandstigning eller ombordstigning av passasjerer eller mannskap i annen norsk eller utenlandsk havn. 

I unntaket i § 6b presiseres at karantene etter § 5 første ledd ikke kan gjennomføres ombord på skipet.

I 10 b presiseres at det er rederiet som har ansvar for å fremlegge en plan for ivaretakelse av smittevernkravene. Kystcruise er definert som passasjerskip med lugarkapasitet og varighet av minst 24 timer. Ruteskip og skoleskip benyttet i opplæring av mannskap er unntatt se bokstav a og b. 

Helsedirektoratet kan nå godkjenne kystcruise med inntil 50% av passaskjerkapasiteten men likevel begrenset oppad til totalt 200 personer ombord (passasjerer og mannskap). Det er da en forutsetning at cruiset har sin oppstart og alle anløpshavner i fastlandshavner i Norge. 

For kystcruise med oppstart eller anløp under reisen i utenlandsk havn kan passasjerer og mannskap som hovedregel ikke gå i land i Norge under reisen.

Les hele bestemmelsene her.

18.08.2020: Fra og med torsdag 20. august 2020 gjelder krav om bordservering av alkohol på arrangementer med skjenkebevilling. Vi minner om at det allerede er gjelder krav om at arrangementer med skjenkebevilling ikke kan servere alkohol etter midnatt. Les mer på regjeringen sine nettsider. Se også helseministerens svar i Stortinget om forståelsen av bordservering

12.08.2020: Det er gjort flere endringer i Covid-19 forskriften

I § 8 er det nå bestemt at alle som har hatt nærkontakt med person som er bekreftet smittet med SARS-Cov-2 senere enn 48 timer før personen fikk symptomer, skal i karantene i 10 dager.

I § 13 første ledd om arrangementer er vilkåret nå at det ikke skal være flere enn 200 personer tilstede samtidig på et arrangement. Endringen må ses i sammenheng med nytt sjette ledd som lyder:

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene

I § 13 andre ledd åpnes det for at religiøse seremonier som krever kortvarig nærkontakt, for eksempel dåp og kistebæring, kan gjennomføres i tråd med regelverket. Unntaket gjelder også for kurs som er nødvendig for sertifisering eller godkjenning av yrkesutøvelse. Det blir lagt vekt på at kontakten skal være kortvarig.

07.08.2020: Det er tatt inn forbud mot utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kap 4 og 5 etter kl 24:00 i Covid-19 forskriften § 13. 

06.08.2020: Helsedirektoratet har sendt ut et orienteringsskriv til alle aktører i cruisebransjen om regelverket for gjennomføring av cruisevirksomhet langs norskekysten og på Svalbard. Brevet kan du finne under "dokumenter" i høyremargen på denne nettsiden. 

Personer som stiger på og av fartøy med inntil 100 passasjerer og mannskap ombord i en havn i Norge, og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen, er unntatt fra karanteneplikten i Covid-19 forskriften § 5 forutsatt at fartøyet ikke har hatt ilandstigning eller ombordstigning av utenlandsk fartøy underveis.

04.08.2020: Regjeringen strammer midlertidig inn cruisetrafikken for å stoppe korona-smitte. Innstrammingen forhindrer at skip med flere enn til sammen 100 personer om bord blir godkjent og får landgang i norske havner.

07.07.2020: Det stilles krav i Covid-19 forskriften til at personer fra EØS/Schengen som kommer til Norge for å jobbe senest må ta den andre testen for SARS-COV-2 mellom dag 5 og dag 8, det er også gjort mindre endringer i § 5 tredje ledd og § 5a

01.07.2020: Departementet har fulgt opp FHI sitt smittevernråd om testing av helsearbeidere som kommer fra Sverige til Norge for å jobbe med et forskriftskrav om testing. 

22.06.2020: Det er åpnet for at personer bosatt i Schengen- og EØS- området, og som ikke er omfattet av Covid-19 forskriftens § 5 a kan unntas fra karanteneplikten i § 5 ved negative tester på SARS-CoV-2. 

19.06.2020: Bortvisningsforskriften er erstattet med midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utledninger

15.06.2020: Det er gjort unntak i karantenekravet i Covid-19 forskriftens § 5 for for personer som er bosatt i områder i Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland, Åland eller Gotland i Sverige og ankommer Norge. I bortvisningsforskriften åpnes det videre for at blant annet EØS-borgere som skal besøke mindreårige eller voksne barn, foreldre eller besteforeldre i Norge, får reise inn på besøk. Andre endringer om nedtrapping av koronatiltak med virkning fra 15. juni finner dere en oversikt over på Regjeringen sine sider. 

08.06.2020: Helsedirektoratet har utarbeidet ny veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak under Covid-19 pandemien. Veilederen gjelder situasjoner der pasienter eller brukere motsetter seg eller ikke gjennomfører smitteverntiltak fordi de ikke forstår tiltakene og bakgrunnen for dem, eller som motsetter seg disse av andre grunner. Veilederen ligger i høyremargen under dokumenter

31.05.2020: Nytt revidert rundskriv G-11/2020 om ikrafttredelse av forskrift om bortvisning av utlendinger av hensyn til folkehelsen, erstatter tidligere rundskriv G-10/2020

29.05.2020: Det er gitt unntak fra reisekarantene i Covid-19 forskriften for personer som stiger av og på norske fartøy i Norge og som kun oppholder seg i fartøyet under reisen. Det er også gitt unntak fra reisekarantene for personer fra Danmark, Finland, Island, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland på arbeidsreise til Norge. Unntaket gjelder under reise fra bolig til arbeidssted og den tiden de er i arbeid. 

27.05.2020: Koronaloven, en midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19, ble opphevet 27. mai 2020.

18.05.2020: Kommunene er gitt hjemmel til å føre tilsyn med at virksomheter som nevnt i Covid-19 forskriften kap 4 driver smittevernfaglig forsvarlig. Kommunene kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kap. 3. 

07.05.2020: Det er gjort flere endringer i Covid-19 forskriften bl.a. i

Kapittel 2: Smittekarantene utvides til å gjelde alle som har vært i nærkontakt med bekreftet smittet senere enn de siste 48 timene før vedkommede fikk symptom på smitte. Karanteneperioden både ved smittekarantene og reisekarantene reduseres samtidig til 10 døgn. 

Personer som kan dokumentere å ha gjennomgått Covid-19 i løpet av de siste 6 mndr er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 (reisekarantene). 

Kapittel 3: Barnehage, grunnskole for elever og voksne, sfo, institusjoenr etter voksenopplæringsloven kap 4, introduksjonsordningen og videregående skoler omfattes ikke av stengningspåbud i § 12. Krav til smittevern av disse virksomhetene reguleres i § 12 b

Kapittel 4: Arrangementer med inntil 50 personer med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet, tillates på vilkår av at det skjer på offentlig sted, med en ansvarlig arrangør se mer om vilkårene i § 13. Arrangement på offentlig sted med mer enn 50 deltakere er forbudt. 

Krav til smittevernforsvarlig drift av diverse virksomheter som nå åpnes går frem av §§ 14 a -16.

Regjeringen har samtidig med endringene vedtatt en langsiktig strategi og plan for håndteringen av Covid-19 pandemien. 

30.04.2020: Anbefalt avstand mellom personer reduseres fra to til én meter. Det gjelder fortsatt en begrensning på grupper på 5 personer. Endringen i anbefalingen er fulgt opp i Covid-19 forskriftens bestemmelser § 12 bokstav e om stengning av andre opplærings- og utdanningsinstituasjoner og § 13 om idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. Vi understreker at kravet til 2 meters avstand fortsatt gjelder for personer som skal unngå nærkontakt, jf. karantenebestemmelsene i forskriftens kap 2.

24.04.2020: Stortinget har vedtatt en forlengelse av koronaloven og med det en forlengelse av forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven til 27. mai. Det ble samtidig vedtatt å ta inn følgende bestemmelsen i lovens § 2 andre ledd: En midlertidig forskrift kan likevel ikke begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet.

20.04.2020: Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse er endret slik at saksbehandling i oppholdssaker kan gjenopptas, men muligheten til å komme til Norge utsettes inntil videre for dem som får opphold. Revidert rundskriv om bortvisning mv. av utlendinger gir nærmere veiledning om forskriften.  

17.04.2020: Endring i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven slår fast at det skal ytes omsorgspenger dersom arbeidstager, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er borte fra arbeid fordi skole eller barnehage er helt- eller delvis stengt. Man kan også ha rett til omsorgspenger frem til 30. juni 2020, dersom barnet må holdes hjemme grunnet særlige smittevernhensyn. 

Det er samtidig bestemt at rett til sykepenger kan falle bort ved brudd på nasjonale myndigheters reiseråd som fører til karanteneplikt. 

17.04.2020: Der er vedtatt midlertidig lov om unntak fra kommuneloven m.m. Mer informasjon om denne og lenke til loven finner du her.

16.04.2020: Det er vedtatt flere endringer i Covid-19 forskriften i endringsforskrift FOR-2020-04-16-803. Se alle endringene her. 

Kommunene får ansvar for å sørge for at personer som skal oppholde seg i isolering, men der bovilkår, familiesituasjon o.a. tilsier at isolering i hjemmet ikke gir et effektivt og forsvarlig smittevern, kan oppholde seg på hotell eller annet sted. Kommunen kan også bestemme at personer den smittede bor sammen med , kan oppholde seg tilsvarende sted, i stedet for den smittede. 

Forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet er presisert i samsvar med tidligere gitte retningslinjer og kommunene er gitt hjemmel til å føre tilsyn med at virksomheter i kap 3 i Covid-19 forskriften driver smittevernfaglig forsvarlig. 

16.04.2020: I tråd med at regjeringen har bestemt at barnehager og skoler fra 1-4 trinn skal åpnes igjen er det gjort endringer i Covid-19 forskriften. Endringene omhandler også krav til smittevernforsvarlig drift og presiserer at kommunen har myndighet etter smitteverloven § 4-1 til å stenge eller begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Kommunene har også hjemmel til å føre tilsyn med at virksomheter i kap 3 i Covid-19 forskriften driver smittevernfaglig forsvarlig. 

08.04.2020: I forbindelse med utbruddet av Covid-19 er det oppstått en del spørsmål om praktiseringen av forvaltningslovens saksbehandlingsregler i dagens situasjon. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor utarbeidet generelle veiledninger til enkelte spørsmål som anses aktuelle for flere forvaltningssektorer. Veiledningene vil oppdateres og utfylles med nye temaer ved behov.

08.04.2020: EUs forordning 2020/466 om midlertidige tiltak for å begrense risikoer for menneskers og dyrs helse, plantehelsen og dyrevelferden under visse alvorlige uregelmessigheter i medlemsstatenes kontrollsystemer på grunn av koronavirussykdom (covid-19) er vedtatt som forskrift og Mattilsynet er gitt hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak i samsvar med forskriften. 

08.04.2020: Det er gitt unntak fra krav til sertifikat i original etter forskrift om plantehelse, når det grunnet Covid-19 situasjonen ikke er mulig å oppfylle kravet på importtidspunktet. 

08.04.2020: Midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere mv. åpner for unntak fra krav om søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-2 og reglene i grannelova § 6–§ 8, § 10 og § 11 om grannevarsel, granneskjøn og retting ved tidsbestemt bruksendring og midlertidig plassering av byggverk som skal brukes til innkvartering av asylsøkere og andre utlendinger som Utlendingsdirektoratet gir botilbud i dag.

08.04.2020: Det åpnes for at Helsedirektoratet kan vedta prioritering av pasientgrupper ved utlevering og salg av legemidler fra apotek.

08.04.2020:I forskrift om bortvisning av utledninger mv. uten oppholdstillatelse i Norge er det gitt nærmere bestemte unntak for EØS-borgere og sveitsiske borgere i § 1 tredje og fjerde ledd. I § 2a er det videre gjort unntak for utlendinger med behov for å reise gjennom norsk fastland på vei til eller fra arbeids- eller bosted på Svalbard. 

05.04.2020: Det er åpnet for at Helsedirektoratet kan gi dispensasjon fra utreiseforbudet for helsepersonell jf. Covid-19 forskriften § 17 i særlige tilfeller. Slike tilfeller beskrives nå i forskriften med: bl.a. dersom reise er nødvendig ut fra kritiske helse- eller samfunnsmessige forhold, for å delta i administrativ eller pasientrettet virksomhet innenfor humanitært hjelpearbeid eller tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie. Helsepersonell kan påklage Helsedirektoratets vedtak til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

03.04.2020: Det er gitt unntak i Covid-19 forskriften § 6 om karantene for den som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, dersom man har krysset grensen for å utføre strengt nødvendig vedlikeholdsarbeid og tilsyn for å avverge store materielle skader på hytter i Finland og Sverige.

03.04.2020: Helseberedskapsloven hjemler iverksetting av tiltak som bidrar til at befolkningen under kriser får nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester bl.a. rekvirering av fast eiendom og løsøre mot erstatning, beordring av personell og pålegg til virksomheter om å ta imot pasienter og flytte ressurser. Regjeringen må først beslutte at fullmaktene kan anvendes, men beslutningen gjelder maksimalt for én måned av gangen. Utviklingen i antall smittede og syke i Norge og i andre land tilsier at det fortsatt er behov for hjemler til raskt å kunne innføre tiltak etter helseberedskapsloven. Regjeringen har derfor besluttet at de fullmaktene som ble vedtatt 6. mars 2020, forlenges og gjelder inntil 6. mai 2020.

03.04.2020: Kjøreseddel etter yrkestransportloven med utløpsdato etter 15. mars, har virkning så lenge denne forskriften varer, men ikke hvis kjøreseddelen har kortere gyldighet grunnet helsemessige forhold.

03.04.2020: Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdlovens kap 14 om foreldrepenger. Forskriften åpner bl.a. for at foreldre med deltids-, eller fulltidsarbeid i samfunnskritiske funksjoner kan bruke egenmelding ved utsettelse av foreldrepenger etter folketrygdloven § 14-11 eller gradering etter § 14-16. Det stilles ikke krav til at egenmeldingen skal komme i forkant av arbeidet og bestemmelsen er gitt tilbakevirkende kraft f.o.m. 16. mars.

03.04.2020:  Midlertidig forskrift om billettering på ferje åpner for at billettering kan skje ved identifikasjon av kjøretøyet gjennom registrering av kjennemerke eller AutoPASS-brikke. For kjøretøy uten AutoPASS avtale, faktureres betalingsansvarlig etter ferjereisen er gjennomført. På ferjer hvor billettering gjennomføres etter forskriften kan man ikke kreve å gjøre opp turen om bord på ferja.  

31.03.2020 Stortinget har vedtatt å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12% til 6% fra 1. april til 31. oktober 2020

31.03.2020 Det er lagt til en paragraf § 17 a i Covid-19 forskriften som åpner for at lisens etter helsepersonelloven kan gis for å bidra til at studenter, elever og lærlinger som er under utdanning i en helse- og sosialfaglig utdanning skal kunne gi helsehjelp som helsepersonell utenfor helsefaglig opplæring i arbeidet mot covid-19.

30.03.2020 Endring i forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler:

Dersom det er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr i Norge, kan Helsedirektoratet vedta rasjonering av salg og utlevering av medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Utstyr underlagt rasjonering skal føres på liste fastsatt av Helsedirektoratet. Forskriftsendringen presiserer at dersom vilkårene ikke lenger er tilstede skal utstyret tas ut av listen.

30.03.2020 Det er tilføyd et unntak i bortvisningsforskriften for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft.

Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri ikke skal bortvises. Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge i henhold til Covid-19-forskriften.

27.03.2020 Flere av forskriftene vedtatt den siste tiden i anledning Covid-19, bl.a. møteforbud og stenging av virksomhet, bestemmelser om karantene i karanteneforskriften og ankomstforskriften, forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell er nå slått sammen til en forskrift: Covid-19 forskriften

24.03.2020 Helse- og omsorgsdepartementet har gitt ut rundskriv I-3/2020 om forståelsen av karantenebestemmelsene i "ankomstforskriften" og "karanteneforskriften"

24.03.2020 Det er gitt unntak for krav til markedsføring, anskaffelse og bruk av personlig smittevernutstyr til bruk i helse- og omsorgstjenesten i forbindelse med koronakrisen. 

24.03.2020 Det er gjort midlertidig endring i utlendingsforskriften, som tillater at arbeidstakere som har eller nylig har hatt oppholdstillateles, og som oppholder seg i Norge under Covid-19 pandemien kan gis fornyet oppholdstillatelse, selv om samlet oppholdstid overskrides. Fornyet oppholdstillatelse kan gis for nytt sesongbasert arbeid innen landbruk, gartneri, skogbruk, fiske og fiskeindustri hos samme eller ny arbeidsgiver.

22.03.2020 Vedtakskompetanse i forskrift om bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse er delegert til Tolletaten og Forsvarets personell

22.03.2020 Det er gitt nytt unntak i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge se § 2a

Personer som har karanteneplikt etter ankomst til Norge kan forlate karantenestedet for videre utreise fra Norge, dersom transport fra karantenestedet til utreisestedet kan skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Personer kan ikke forlate karantenestedet dersom de er i eller skal være i karantene eller isolering etter § 2 eller § 4 i forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.