Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Val av medlemmer til forliksråda 2017-2020

Val av forliksråd skal haldast innan 15. oktober året etter kvart kommunestyreval. Valet gjeld for fire år frå januar det påfølgjande året. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 14.07.2016

For valet gjeld føresegnene i kommunelova kapittel 6, med dei avvika som følgjer av domstolslova § 57 og § 27.

Valet skal meldast til Fylkesmannen, i tråd med domstolslova § 58.

Ei orientering om regelverket finn du som vedlegg til denne nettsaka.