Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Val av medlemmer til forliksråda 2017-2020

Val av forliksråd skal haldast innan 15. oktober året etter kvart kommunestyreval. Valet gjeld for fire år frå januar det påfølgjande året. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 14.07.2016

For valet gjeld føresegnene i kommunelova kapittel 6, med dei avvika som følgjer av domstolslova § 57 og § 27.

Valet skal meldast til Fylkesmannen, i tråd med domstolslova § 58.

Ei orientering om regelverket finn du som vedlegg til denne nettsaka.