Utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler)

Utrednings- og tilretteleggingsmidler, som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt desentralisert bosetting med utgangspunktet i landbrukets ressurser generelt og  landbrukseiendommen spesielt. Det skal også legges til rette for et landbruk der kvinner og menn gis like muligheter. 

Selv om Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har blitt ett embete skal midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket fordeles på to fylker. I 2019 er fordelingen: Vestfold kr 1 450 000,- og Telemark kr 1 780 000,-. Regionalt Næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019- 2022 vil være et av kriteriene som skal legges til grunn ved tildeling av midler. 

Fylkesmannen forvalter midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Aktuelle søkere er organisasjoner, selskap og kommuner som skal utrede eller legge til rette for næringsutvikling. Tilskuddet skal bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket og dessuten utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Tiltak som gjelder utvikling av økologisk landbruk kan også få tilskudd fra UT-midlene. 

Fylkesmannen har også en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for forvaltningen av midler til rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

 
Tiltak som kan søkes finansiert hos Fylkesmannen

Utrednings- og tilretteleggingsmidler
Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket, med sikte på å understøtte landbruket og ny næringsvirksomhet i fylkene. Disse midlene har et todelt formål; å bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet på landbrukseiendommen, samt å bidra til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket. Det kan gis tilskudd med inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.

Hvordan søker du - Elektronisk søknadsskjema

Alle søknader skal sendes elektronisk. Vi godtar kun søknader som har anvendt dette. En utfyllende prosjektplan lastes opp som vedlegg til søknaden. Søkeren må ha et organisasjonsnummer.

Når skjemaet er sendt inn mottar du en e-post hvor en kopi av søknaden din er vedlagt.

Skjemaet tillater mellomlagring, men da må du i starten registrere deg som bruker i første del av skjemaet. Du kan da gjøre deg ferdig med søknaden på et senere tidspunkt, og sende det inn. Får du problemer med utfyllingen, ta kontakt på e-post (se høyre marg). Er du søker med adresse utenfor fylket, er det viktig at du krysser av for at du søker støtte fra Vestfold.

Les ellers veiledningen underveis i skjemaet.

Lenke til søknadsskjema

Tiltak som kan søkes finansiert hos Innovasjon Norge:
Innovasjon Norge forvalter IBU-midler til bedriftsrettede prosjekter etter tildeling fra Fylkesmannen. De gir støtte til etableringer, bedriftsutvikling, generasjonsskifte og investeringer.

Les mer på Innovasjon Norges hjemmeside