Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming Ansatte i helse- og omsorgstjenestene som arbeider med personer med utviklingshemming.
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar 01. mar Innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2020 Kommuner
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Pasienter og pårørende i kommunehelsetjenesten
01. mar 01. mar Kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
31. mar 31. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler).
Søknadsfrist Tittel
01. mar 01. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming
01. mar 01. mar Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov
01. mar 01. mar Innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2020
01. mar 01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar 01. mar Kommunalt rusarbeid
31. mar 31. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd