Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritatsspråklige elever

Gjør en ekstra innsats for å sikre at elevene oppnår målene i læreplanen som sier at elevene skal være svømmedyktige.

 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal tildele kr 800 000,- kommunene i Troms og Finnmark for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter.

I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. trinn. Målet med midlene er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Midlene fordeles etter søknad fra kommunene. Søknadsfristen er 21. mai 2019.

Søknader sendes Fylkesmannens postmottak.

Følgende legges til grunn i søknadsbehandlingen:

  • Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Det kan søkes om midler på inntil 1750,- kroner per elev, øvrige kostnader må kommunene dekke selv.
  • Gutter og jenter må få et likeverdig tilbud.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
  • Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.
  • Kommuner som får tildelt midler må rapportere på hvor mange som har gjennomført svømmeopplæringen ved årets slutt til Fylkesmannen.

 

Søknadsfrist:
21.05.2019 23:59:00
Målgruppe:
Minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
14.02.2020 00:00:00

Kontaktpersoner