Søknad om mudring og dumping i Harstad havn


Høringsfrist 30. juni 2020 23:59

Harstad havn KF søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Larsneset i Harstad. Alle som ønsker kan uttale seg i saken til Fylkesmannen innen 30. juni.

Foran kaia på Larsneset skal sjøbunnen utdypes for å øke seilingsdypet. Området strekker seg om lag 40 meter utover og 230 meter langs kaia. Det skal mudres og sprenges i sjø ned til kote -11. Om lag 3000 m3 løsmasser (cirka 300 lastebillass) og 7000 m3 sprengstein skal graves opp.

Sjøbunnens overflate er forurenset og forurensede masser skal leveres til godkjent avfallsmottak. Tiltak er foreslått for å redusere forurensning. Det søkes om å dumpe rene løsmasser i sjø ved Harstadbotn. Anleggsperioden anslås til 4 måneder med ønsket oppstart i august.

Søknaden skal behandles setter forurensningsloven av Fylkesmannen. Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Vigdis Johnsen.

Uttalelser om søknaden kan sendes innen 30. juni 2020 i brev til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Damsveien 1, 9800 VADSØ, eller på e-post til: fmtfpost@fylkesmannen.no    

Dere bes referere til sak 2020/5184.

Her finner du søknaden med vedlegg og kart over dumpingsområdet.  

Foto fra Multiconsult, sakset fra miljørapporten vedlagt søknaden.

Kontaktpersoner