Søknad om utslipp av tunnelvann fra Ullsfjorden


Høringsfrist 30. juli 2019 16:00

Vi ønsker innspill på søknad fra Nordkraft AS om midlertidig utslippstillatelse for utslipp av tunnelvann i Ullsfjorden. Send oss din høringsuttalelse innen 30. juli.

Virksomheten søker om tillatelse til utslipp av tunnelvann i forbindelse med driving av 220 meter tilløpstunnel fra Sveingårdsvatn til påkobling med nedgravd tilløpsrør til Sveingård kraftverk i nedre Ullsfjorden.

Anleggsstart er anslått til august 2019, og med forventet driftstid på 2,5 måneder.

Utslippet består av innlekkasjevann og produksjonsvann. Produksjonsvannet antas å inneholde suspendert stoff, forhøyet pH, Tot-N, aluminium og organiske miljøgifter. Vann fra tunneldrivingen skal renses før det slippes ut. Før tunneldriving starter, skal det etableres et system for rensing av tunnelvann. Anlegget dimensjoneres for maksimal belastning fra tunnelen.

Det vises for øvrig til søknaden som er vedlagt.    

Send innspill innen 30. juli

Har du innspill til søknaden?

Send uttalelsen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark senest innen 30. juli til fmtfpost@fylkesmannen.no 

Fylkesmannen behandler søknaden etter forurensningsloven § 11.