Søknad om mudring, utfylling og dumping i Kiberg havn


Høringsfrist 10. juli 2019 00:00

Figur: Oversikt over omsøkte tiltak i Kiberg havn (Multiconsult/Kystverket)
Figur: Oversikt over omsøkte tiltak i Kiberg havn (Multiconsult/Kystverket)

Kystverket søker om tillatelse til mudring og utfylling i Kiberg havn og dumping av masser i sjø utenfor Kiberg. Alle berørte parter kan kommentere søknaden innen høringsfristen 8. juli.

Bakgrunn for tiltakene

Kystverket søker om tillatelse til mudring og utfylling i Kiberg havn og dumping av masser i sjø utenfor Kiberg. Tiltakene gjennomføres for å bedre seilingsleden inn til havna og for å utvide landareal som kan benyttes til parkering og lagerplass for fiskere i havna.

Tiltakene inkluderer mudring av ca. 10 300 m3 masser fordelt på ca. 1300 m3 forurensede masser og ca. 9000 m3 rene masser, utfylling med ca. 5000 m3 masser og dumping av ca. 9000 m3 rene masser i sjø. De rene massene ligger utenfor moloen i Kiberg. Dette er elveavsetninger fra elva som renner ut på østsiden av moloen. Derfor er det nødvendig å gjennomføre en vedlikeholdsmudring utenfor moloen og inn mot innløpet av havna for å opprettholde seilingsdybden.

Inne i havna er sedimentene forurenset i tilstandsklasse 3-5. De forurensede massene som mudres skal legges i strandkantdeponi (utfylling) i indre del av havna. Strandkantdeponiet blir utformet slik at det ikke lekker forurensede masser ut.

Kystverket ønsker å starte opp arbeidene i løpet av sommeren eller tidlig høst 2019.

Hele søknaden finner du her (pdf).

Mulighet for å gi uttalelse i saken

Alle berørte parter kan kommentere søknaden innen høringsfristen 8. juli.

Innspill og kommentarer sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark på e-post fmtfpost@fylkesmannen.no eller til Statens hus, 9815 Vadsø.


Oppgi vår referanse 2019/7477 når du henvender deg til oss om denne saken. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Dokumenter