Søknad om utfylling i sjø i Harstadbotn


Høringsfrist 22. mai 2019 00:00

Oversiktsbilde over planlagt utfylling i Harstadbotn. Figur: Multiconsult AS/Geodata AS
Oversiktsbilde over planlagt utfylling i Harstadbotn. Figur: Multiconsult AS/Geodata AS

Statens vegvesen søker om tillatelse til utfylling i sjø i Harstadbotn i forbindelse med forbedring av Rv. 83. Anleggstiden er forventet å være ca. 2 uker. Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 22. mai.

Bakgrunn for søknaden

Statens vegvesen skal oppgradere Rv. 83, blant annet med ny rundkjøring i Harstadbotn. I den forbindelse er det nødvendig å fylle ut et område på ca. 6000 m2 i sjøen ved småbåthavna i Storvika. Vegvesenet planlegger å bruke ca. 12 000 m3 sprengsteinmasser i utfyllinga.

 

Planstatus

Tiltaket er i tråd med detaljregulering for Harstadbotn (planID 744, revidert 13.12.2018). Denne planen er til behandling i Harstad kommune, men er p.t. ikke vedtatt.

Fylkesmannen vil ikke fatte vedtak i saken før plansaken er avgjort.

 

Miljøtilstand og naturmangfold på utfyllingsstedet

Multiconsult AS gjennomførte miljøundersøkelser i området som skal utfylles i 2016. Resultatene viste at deler av sjøbunnen er forurenset med TBT, PCB7, PAH og kobber. For å unngå spredning og oppvirvling av forurenset sediment skal det gjøres avbøtende tiltak før sprengsteinen fylles ut i sjøen. Statens vegvesen har også planlagt avbøtende tiltak for å hindre at plastrester fra sprengstein sprer seg i vannmassene.

Det er ikke registrert verdifulle naturtyper eller gyteområder i Harstadbotn, men det er observert flere utrydningstruede fuglearter i området. Blant annet sothøne, havelle og makrellterne.

 

Høring

Berørte parter har anledning til å kommentere søknaden frem til 22. mai. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark på e-post fmtfpost@fylkesmannen.no eller pr. post til Statens hus, 9815 Vadsø.

Vi ber om at vår referanse 2019/3816 oppgis ved henvendelser i saken.