Verneområder

Regnåsen-Hisåsen naturreservat. Foto: Kjølv Øystein Falklev
Regnåsen-Hisåsen naturreservat. Foto: Kjølv Øystein Falklev

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

Vis mer


11.12.2019

Fylkesmannen vil prøve ut el-sykling i nasjonalparkene

Fylkesmannen har utarbeidet forslag til nye forskrifter i tråd med nasjonalparkstyrenes vedtak og oppdrag fra Miljødirektoratet. Etter en samla vurdering tilrår Fylkesmannen i første omgang å åpne for el-sykling på Glitterheimvegen og Koldedalsvegen i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. Strekningene bør inngå i et prøveprosjekt sammen med fire strekninger i Trollheimen/Innerdalen landskapsvernområder.

23.10.2019

Kart over Jotunheimen nasjonalpark

Her ligger kart og infoplakat etter ny merkevare for Jotunheimen nasjonalpark. 

24.06.2019

Forvaltningsplaner for Jernåa og Lavåa naturreservater

Fylkesmannen har nå ferdigstilt forvaltningsplaner for de to naturreservatene Jernåa og Lavåa i Åmot og Hamar kommuner.

21.06.2019

Elleve nye naturreservater i Innlandet

I dag ble det opprettet elleve nye naturreservater i Innlandet.

21.06.2019

God elsykkeltur - men ikke over alt

Vi står foran en flott friluftssommer. Mange har de siste årene tatt i bruk elsykkelen for å komme seg ut i naturen, men den kan altså ikke brukes over alt.

07.05.2019

Miljødirektoratet anbefaler 32 potensielle verneområder i Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet sendte i februar over ei bruttoliste med verneverdige naturområder i fylkene. Nå har Miljødirektoratet gått gjennom listene fra alle fylkene og sendt sin anbefaling videre til Klima- og miljødepartementet.

03.05.2019

Hvordan står det til med fuglene i Åkersvika?

Tellingen av trekkende våtmarksfugler i Åkersvika naturreservat begynte allerede i 1974. Rapporten fra tellingene i 2018 er nå ferdigstilt.

09.04.2019

Terskel anbefales ikke i Gjesåssjøen naturreservat

Norconsult AS har på vegne av Fylkesmannen laget en utredning av konsekvenser av en eventuell etablering av en terskel i Gjesåssjøen naturreservat i Åsnes kommune.

Vis hensyn til trekkende fugl og vandrende fisk i Åkersvika

Fra og med 1. april gjelder ekstra strenge ferdselsbestemmelser innenfor Åkersvika naturreservat.

20.03.2019

Fylkesmannen tilrår vern av 7 nye skogområder

Frivillig vern av skog er en fungerende ordning i Innlandet.