Miljø og klima

Restaurering av myr i Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil (foto: Kjølv Ø. Falklev, SNO)
Restaurering av myr i Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil (foto: Kjølv Ø. Falklev, SNO)

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


03.08.2020

Livskraftig bestand av hunderaure

Bestanden av hunderaure er kraftig styrket de senere årene. Hunderaurens naturlige rekruttering er nå så god at Fylkesmennene mener det ikke lenger er nødvendig å forsterke den med utsetting av settefisk.  

27.07.2020

Ukesbrev rovvilt 20.7. til 26. 7.

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

22.07.2020

Ukesbrev rovvilt 13.7. til 19.7.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått.

13.07.2020

Ukesbrev rovvilt 6.7. til 12.7.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått

03.07.2020

Høring - Etablering av mellomlager for farlig avfall – Arnkvernvegen AS

Arnkvernvegen AS søker tillatelse etter forurensningsloven til etablering av mellomlager for farlig avfall i Hamar.

03.07.2020

Høring - søknad om forbrenning av farlig avfall – Eidsiva Bioenergi AS, Elverum

Eidsiva Bioenergi søker om tillatelse til å forbrenne impregnert trevirke ved forbrenningsanlegget i Elverum.

03.07.2020

Innlandet fylkeskommune søker om utslippstillatelse for anleggsarbeider på Randsfjordsambandet

Randsfjordsambandet skal oppgraderes med ny elektrifisert ferje. Innlandet fylkeskommune, samferdselsavdelingen søker om tillatelse til å gjennomføre nødvendige arbeider med nye kaianlegg på Tangen og Horn, samt bussholdeplass som grenser til kaianlegget på Horn.

01.07.2020

Vis omsyn til dyra under sommarferien

Husdyr på beite er eit kjent og kjært syn i Innlandet – framleis. Mjølkesjokoladereklame! Men når dyr får i seg søppel, blir harmonien borte og store lidingar eller død eit faktum.

01.07.2020

19 millioner til klimatiltak i kommunene i Innlandet

Det var rekordstort omfang av søknader om Klimasats-støtte for å redusere utslipp av klimagasser i år. Kommuner i Innlandet fikk støtte til 46 prosjekter og tiltak.

01.07.2020

Digital klimakonferanse

Hovedtema på konferansen: Verktøy for kommunenes klimaarbeid Grønn omstilling Sirkulærøkonomi  

29.06.2020

Ukesbrev rovvilt 22.6 til 29.6.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått.

29.06.2020

Fylkesmannen i Innlandet mottar 900.000, - fra regjeringens grønne tiltakspakke til trua arter og natur

Naturen i Innlandet får nå en ekstra håndsrekning i forbindelse med at regjeringen i 2020 øker bevilgningen nasjonalt med 4,3 mill. kroner til tiltak for truede arter og naturtyper. Fylkesmannen har fått den gledelige nyheten at Innlandet tildeles 900.000 kr.

23.06.2020

Fylkesmannen opphever Åmot kommunes vedtak om tillatelse til motorferdsel i utmark i Digeråsen Wolfroad

Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak av 2.6.2020 om å gi Tri-Event AS tillatelse til å gjennomføre to offroad-arrangement. Det er ikke hjemmel i dagens regelverk for å tillate denne typen arrangementer.

23.06.2020

Ukesbrev rovvilt 15.6. til 21.6.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått.

22.06.2020

Mjøsanlegget AS søker om mottak av husdyrgjødsel og økt mengde matavfall

Mjøsanlegget AS søker om utvidelse av sin utslippstillatelse i forbindelse med produksjon av biogass på Roverudmyra i Lillehammer. Det søkes samtidig om å lagre en begrenset mengde emballert matavfall utendørs. 

22.06.2020

Håp for elvemuslingen i Hunnselva

Elvemuslingen i Hunnselva har lenge hatt en negativ utvikling. En ny undersøkelse viser elvemuslingen i Hunnselva nå rekrutterer, og at det er håp for at bestanden vil kunne overleve.

22.06.2020

Skjønnsmidler til klimaprosjekter

Fylkesmannen har tildelt skjønnsmidler til prosjekter i kommuner i Innlandet. Fem av disse omfatter tiltak innen grønn omstilling og reduksjon av klimagasser.

16.06.2020

Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp

Hvilke klimatiltak bør Norge gjøre for å nå utslippsmålene? Det kan du selv vurdere i en ny nettjeneste.

16.06.2020

Ukesbrev rovvilt 8.6. til 15.6.

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

08.06.2020

Myra er viktig for naturmangfold og klima

Nedbygging og nydyrking av myr fører til store utslipp av CO2. Restaurering kan stoppe utslippene og igjen gjøre at myra lagrer karbon.

08.06.2020

Ukesbrev rovvilt 1.6 til 7.6

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

05.06.2020

Høring av vern av 27 områder i Innlandet

Fylkesmannen sender på høring verneplan for 27 skogområder i Innlandet, hvorav 19 områder er nye og åtte områder er utvidelser av eksisterende verneområder.

05.06.2020

Høring – Utslippstillatelse for driftsfase E16 Kvamskleiva

Statens vegvesen søker om utslippstillatelse for renset tunnelvaskevann i forbindelse med vask av ny tunnel på prosjektet E16 Kvamskleiva.

02.06.2020

Ny rapport om fugletrekket i Åkersvika 2019

Når tellingene av våtmarksfugl i Åkersvika fra 2019 ble summert opp, viste det seg at den klart mest tallrike arten var stokkand, etterfulgt av krikkand, kanadagås, kortnebbgås og gråmåke. 

28.05.2020

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2020

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2020 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Ringsaker, Etnedal, Nord-Aurdal, Elverum og Trysil. Det skal kartlegges tolv områder i Innlandet, hvorav ti av disse vil være supplerende kartlegging.

19.05.2020

Besseggen – klar for sommerens besøk?

Kronikk av Marit Vorkinn, Fylkesmannen i Innlandet, Birgitta Ericsson, Østlandsforskning, Kari Sveen, Nasjonalparkforvalter i Jotunheimen, Rigmor Solem, Statens naturoppsyn, Jotunheimen og Mai Bakken, Norsk fjellsenter, Lom.

11.05.2020

Klimakur 2030 – viktig grunnlag for sterkere klimainnsats

Fylkesmannen har uttalt seg til «Klimakur 2030» som er på høring. Utredningen viser at Norge kan halvere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser innen 2030.

11.05.2020

Forskriftsendring Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde

Forslag om endring av forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde – tillatelse til bruk av elektrisk sykkel på Glitterheimsvegen og Koldedalsvegen.

08.05.2020

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet ute på høring

Fylkesmannen sender ut forslag til endringer i Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet på høring.

08.05.2020

Varierende tilstand i undersøkte vassdrag i Hedmark og Oppland i 2019

Overvåking gjennomført av Norconsult i 2019 viser at 8 av 18 innsjøer og 20 av 45 elvelokaliteter har god eller svært god økologisk tilstand.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel