Miljø og klima

Restaurering av myr i Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil (foto: Kjølv Ø. Falklev, SNO)
Restaurering av myr i Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil (foto: Kjølv Ø. Falklev, SNO)

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


19.05.2020

Besseggen – klar for sommerens besøk?

Kronikk av Marit Vorkinn, Fylkesmannen i Innlandet, Birgitta Ericsson, Østlandsforskning, Kari Sveen, Nasjonalparkforvalter i Jotunheimen, Rigmor Solem, Statens naturoppsyn, Jotunheimen og Mai Bakken, Norsk fjellsenter, Lom.

11.05.2020

Klimakur 2030 – viktig grunnlag for sterkere klimainnsats

Fylkesmannen har uttalt seg til «Klimakur 2030» som er på høring. Utredningen viser at Norge kan halvere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser innen 2030.

11.05.2020

Forskriftsendring Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde

Forslag om endring av forskriftene for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde – tillatelse til bruk av elektrisk sykkel på Glitterheimsvegen og Koldedalsvegen.

08.05.2020

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet ute på høring

Fylkesmannen sender ut forslag til endringer i Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet på høring.

08.05.2020

Varierende tilstand i undersøkte vassdrag i Hedmark og Oppland i 2019

Overvåking gjennomført av Norconsult i 2019 viser at 8 av 18 innsjøer og 20 av 45 elvelokaliteter har god eller svært god økologisk tilstand.

07.05.2020

Brandrudsåa i Sør-Fron kommune skal flomsikres

Det blir og reparasjon av flomverkene i Grue og Åsnes.

06.05.2020

Støtte til klimatilpasning i Innlandet

Miljødirektoratet har nå fordelt midlene i tilskuddsordningen for klimatilpasning i kommuner. Fire av de 18 søknadene som fikk støtte kom fra Innlandet.

06.05.2020

Ros til DNTG - en seier for alle

DNT Gudbrandsdalen har besluttet å finne en alternativ plassering for den planlagte DNT-hytta ved Strålvatnet i Nord-Fron. Dette var en modig og moden beslutning, mener Fylkesmannen, som berømmer lokallaget for valget.

30.04.2020

Lågendeltaet naturreservat - Bruk av båt i mai 2020

Fylkesmannen har fra 30. april og fram til 14. mai gitt en generell dispensasjon fra bruk av båt innenfor deler av ferdselsforbudssonen i Lågendeltaet naturreservat.

29.04.2020

Høyring - Grasmo AS søkjer om løyve etter forureiningslova

Søknaden gjeld produksjon av svartpellets på Matrand i Eidskog kommune. Det er planlagt ein årleg produksjon på 70 000 tonn pellets.

22.04.2020

Hønsehauk krever spesielle hensyn for å snu den negative bestandsutviklingen

Fylkesmannen i Innlandet har like før påske sendt ut informasjon om hekkelokaliteter for hønsehauk til skogeiere som har slike reir registrert på sin grunn. Hønsehauken er inne i en negativ/usikker bestandsutvikling og arten er oppført som nært truet på den norske rødlisten. Fylkesmannen ønsker opplysninger om nye lokaliteter.

21.04.2020

Dispensasjon til Kongsvinger krematorium

Kongsvinger krematorium har fått dispensasjon til å gjennomføre inntil 250 kremasjoner i 2020.

21.04.2020

Kartlegging av dragehode i Innlandet 2020

I 2020 vil en stor andel av forekomstene av dragehode i gamle Hedmark fylke kartlegges på nytt for å vurdere plantenes tilstand og behovet for skjøtselstiltak.

17.04.2020

Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer

Miljødirektoratet melder at ordningen med økonomisk støtte til utarbeiding av kommunedelplaner for naturmangfold videreføres, og nye kommuner oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 6. mai 2020.

16.04.2020

Oppstart av verneprosesser

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 8 områder.

15.04.2020

Ta hensyn til hverandre og naturen med friluftslivets koronavettregler

Miljødirektoratet og de store friluftsorganisasjonene har gått sammen om koronavettregler for friluftslivet. Reglene skal hjelpe folk til å komme seg ut i naturen på en trygg måte.

06.04.2020

Midler til tiltak for pollinerende insekter

Både hageeiere, kommunegartnere og bønder er opptatt av å ta vare på insektene. I 2019 ble nærmere 60 km blomsterstriper sådd langs åkerkantene i Innlandet. 

03.04.2020

Vis varsomhet med brenning av bål og bruk av åpen ild

I deler av Innlandet er det allerede gult beredskapsnivå for skogbrannrisiko. Dette er derfor ikke tida for å fyre opp bål og engangsgriller eller drive med bråtebrenning.

03.04.2020

God økologisk tilstand i Mjøsa i 2019

Hovedvannmassene i Mjøsa var i god økologisk tilstand i 2019, bortsett fra Furnesfjorden som var i Moderat tilstand.

03.04.2020

Opprettholdelse av samfunnsfunksjoner innen avløp og avfallshåndtering

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har definert samfunnskritiske og viktige funksjoner i tilknytning til håndteringen av koronaviruset. I denne listen inngår håndtering av avløpsvann, samt renovasjon og håndtering av farlig avfall. 

02.04.2020

Tar vare på Innlandets trua arter og naturtyper

Fylkesmannen har fordelt henholdsvis 1,3 og 2 millioner kroner til tiltak for trua arter og trua naturtyper i Innlandet i 2020. I tillegg er kr. 90 000 fordelt til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder, og kr. 250 000 til ulike tiltak for ville pollinerende insekter.

01.04.2020

Oppstart av verneprosesser

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for 17 områder.

30.03.2020

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i Innlandet og Oslo og Viken 2019 - 2020

Oppdatert nyhetssak pr 30.3: For å unngå fare for felling av genetisk verdifull ulv gjøres det avgrensing i lisensfellingsområdet for ulv.  

25.03.2020

Besseggen - Fortsatt en reise verdt

Besseggen krever en aktiv forvaltning og mer ressurser.

24.03.2020

Høring utvidelse av Drevdalen og Hanestadvola naturreservater

Fylkesmannen foreslår å utvide Drevdalen naturreservat i Trysil kommune samt å utvide Hanestadvola naturreservat i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner.

20.03.2020

Anbudskonkurranse - Kunnskapsgrunnlag og skjøtsel i verneområder

Fylkesmannen har lagt ut en åpen anbudskonkurranse for rammeavtale om faggrunnlag, skjøtselsråd og skjøtsel for de mindre verneområdene i Innlandet. 

13.03.2020

Mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall i kommunene

Enkelte avfallsselskaper i Innlandet har ikke tillatelser som omfatter smittefarlig avfall. Fylkesmannen gir føringer for hvordan avfallsselskapene skal håndtere forespørsler om mottak og mellomlagring av smittefarlig avfall.

05.03.2020

Eidsiva Bioenergi AS – Varsel om ny tillatelse etter forurensningsloven

Fylkesmannen forhåndsvarsler ny tillatelse til Eidsiva Bioenergi AS til å lagre og behandle impregnert trevirke ved Damvegen 20, Braskereidfoss. Merknader til utkastet kan sendes oss innen 1. april 2020.

27.02.2020

Kvotejakt på gaupe i region 3 (Oppland) 2020

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2020. Totalkvoten er på 9 dyr.  Oppdatert nyhetssak pr 18. mars: Hunndyrkvota er nå fylt, og kvotejakta på gaupe i region 3 avsluttes.  

25.02.2020

Moskus-interesse gir utfordringer

Den verdenskjente naturprogramskaperen Sir David Attenborough har satt telelinsa mot moskusen. Dovrefjell nasjonalparkstyre og Fylkesmannen tror det kan gi utfordringer og vil gi turfolk informasjon og stivalg som sikrer både moskus og villrein.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel