Rovviltnemda region 6

Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) "Rovvilt i norsk natur" vedtok Stortinget å opprette åtte regionale rovviltnemnder. Region 6 Midt-Norge består av fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Rovviltnemda i region 6 Midt-Norge består av medlemmer fra fylkene Trøndelag (3) og Møre og Romsdal (1), samt to representanter fra Sametinget. Rovviltnemndene oppnevnes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra Fylkestingene. Fra og med høsten 2010 fikk Sametinget en ekstra representant, slik at i region seks skal to av seks medlemmer være oppnevnt av Sametinget.

Fylkesmannen i Trøndelag er sekretariat for nemnda. I forbindelse med sekretariatsrollen samarbeider Fylkesmannen i Trøndelag tett med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, samt Mattilsynet i regionen. Det er opprettet en egen sekretariatsgruppe bestående av representanter fra klima- og miljøavdelingen, landbruksavdelingen og reindriftsavdelingen (Fylkesmannen i Trøndelag) og miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, der Mattilsynet er observatør.

Rovviltnemndene skal som en av sine hovedoppgaver utarbeide en forvaltningsplan for å nå fastsatte bestandsmål samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. Forvaltningsplanen bygger på de nasjonale målsettinger for de enkelte rovviltarter i regionen. Forvaltningsplanen inneholder konkrete retningslinjer for den geografiske arealdifferensieringen for regionen, og er nemndas grunnlag til å vurdere bruk av blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak. Rovviltsregion 6 har bestandsmål på 12 årlige ynglinger av gaupe (familiegrupper), ti årlige ynglinger av jerv og tre av bjørn. For jerv og gaupe ligger region 6 godt over bestandsmålet, mens bestandsmålet for bjørn ennå ikke er nådd. Her finnes gjeldende forvaltningsplan.

Andre oppgaver som nemnda har er fastsettelse av kvoter for lisensfelling av jerv og eventuelt ulv, kvotejakt på gaupe, samt betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv. Med bakgrunn i at bestandsmålet for bjørn ennå ikke er nådd, ligger myndigheten for å fastsette kvoter for lisensfelling og betingede skadefellingskvoter på bjørn fortsatt hos Miljødirektoratet. 

10.09.2019

Åpner for lisensfelling av inntil 17 jerv i Trøndelag

Rovviltnemnda har åpnet for lisensfelling av inntil 17 jerv i Trøndelag fra jaktstart 10. september. Jegerne plikter å varsle Fylkesmannen om alle skudd som løsnes mot jerv.

24.04.2018

Ny forvaltningsplan for rovvilt i region 6

Rovviltnemnda i region 6 vedtok 22. mars 2018, en ny revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt i region 6.

20.03.2018

Møter i Rovviltnemnda 22. mars 2018

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge avholder to møter på Røros Hotell, torsdag 22. mars 2018.

28.02.2018

Gaupejakt - bruk av reservekvote

Rovviltnemnda i region 6 har 28. februar, besluttet å tildele dyrene som er avsatt som reservekvote for årets gaupejakt. Område uten mål om yngling av gaupe i (gamle) Nord-Trøndelag - Indre Namdalen, tildeles fire dyr.

26.01.2018

Møte i rovviltnemnda den 1. februar 2018

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge avholder møte torsdag den 1. februar 2018 på Scandic Hell Hotell. Møte starter kl. 10.00.

23.11.2017

Telefonmøte i rovviltnemnda 30. november 2017

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge avholder telefonmøte torsdag den 30. november 2017 kl. 09.00.

20.10.2017

Møte i rovviltnemnda 26. oktober 2017

Torsdag den 26. oktober 2017 har rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge møte på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal kommune.

12.09.2017

Uttalelser til revidert forvaltningsplan

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge sendte den 21. juni 2017 revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Her blir alle uttalelsene lagt ut fortløpende.

26.06.2017

Telefonmøte i rovviltnemnda 27. juni 2017

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge avholder telefonmøte tirsdag den 27. juni 2017 kl. 13.00.

21.06.2017

Offentlig høring av revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge legger revidert forvaltningsplan for rovvilt ut på offentlig høring. Høringsfrist er 22. september 2017.

Flere nyheter


Aktuelt

Rovviltnemnda i region 6 består av:

  • Gunnar Alstad fra Trøndelag (leder)
  • Maja Britt Renander fra Sametinget
  • Anne Berit S. Sæther fra Trøndelag
  • Gunn I. Stokke fra Trøndelag
  • Frank Sve fra Møre og Romsdal
  • Mattias Jåma fra Sametinget

Sekretariat: Fylkesmannen i Trøndelag

 

Se rovviltportalen og rovdata for mer informasjon om rovdyrforvaltningen i Norge.

MØTEREFERATER