Informasjon til beitesesongen 2018

Fra og med 1. juni er det Fylkesmannen som har myndighet til å gi
skadefellingstillatelse på fredet rovvilt, både bjørn, gaupe, jerv, ulv og kongeørn.

Som tidligere år har Fylkesmannen beredskapsvakt i beitesesongen, slik at eventuelle henvendelser om tap av beitedyr eller søknad om akutte tapsforebyggende tiltak kan håndteres fortløpende. I perioden 1. juni – 15. oktober er vakttelefonen bemannet fra kl. 07.00 til kl. 22.00 alle dager. Saksbehandler nås på vakttelefon 930 60 221. Om det ikke oppnås kontakt med vakthavende umiddelbart, vil vi ringe tilbake så snart vi har anledning.

Søknad om skadefelling
Selv om det søkes om skadefelling muntlig via vakttelefonen, skal alle søknader om skadefelling sendes i skriftlig form til Fylkesmannen i etterkant. Det samme gjelder for saksbehandling hos Fylkesmannen, hvor muntlige vedtak skriftliggjøres så raskt det lar seg gjøre. Alle vedtak legges fortløpende ut på miljøvedtaksregisteret (www.miljovedtak.no).
Det kan være aktuelt for kommuner, beitebrukere og beitelag å søke om skadefellingstillatelse på rovvilt. For søknader som angår felling av bjørn, ber Fylkesmannen spesifikt om at disse administreres av kommuner (da denne typen felling stiller strengere krav til jaktutøvelse, organisering m.m.). Dersom skadefellingsforsøk skal godtgjøres i etterkant, stilles det krav om at fellingsforsøket gjennomføres av interkommunalt/kommunalt fellingslag.

Søknad om tilskudd til akutte tapsforebyggende tiltak
Det er også for beitesesongen 2018 satt av midler gjennom ordningen med tapsforebyggende tiltak, til akutte forebyggende tiltak i løpet av beitesesongen. Slike søknader skal leveres via elektronisk søknadssenter (https://soknadssenter.miljodirektoratet.no) og skal være avtalt med Fylkesmannen i forkant av innlevering.
For at en søknad om akutte tiltak skal innvilges, bør følgende kriterier være tilstede:
- det må være dokumentert et visst skadeomfang fra fredet rovvilt
- potensialet for fremtidig og vedvarende skade må være tilstede
- skadesituasjonen må være akutt og pågående

Kadaverdokumentasjon
Det er Statens naturoppsyn (SNO) som har ansvaret for å dokumentere rovvilttap på sau og tamrein. Dersom det gjøres kadaverfunn må lokale rovviltkontakter i SNO kontaktes http://www.naturoppsyn.no/rovviltkontakter/. Dersom du ikke vet hvilken rovviltkontakt som har ansvaret for ditt beiteområdet, kan de regionalt rovviltansvarlige i SNO kontaktes:
«gamle Nord-Trøndelag»: Tore Solstad                 mobil 994 37 770
«gamle Sør-Trøndelag»: Frode Aalbu                     mobil 468 99 505

Relatert lenker;

https://www.miljovedtak.no/

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx

http://www.naturoppsyn.no/rovviltkontakter/